نویسنده = محمد مازندرانی
بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان پرورشی سردآبی استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-11

10.22069/japu.2022.19590.1613

نقی محمدخانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد مازندرانی؛ سراج بیتا؛ سید صمد حسینی


ارزیابی عملکرد واکسن Yersinia ruckeri در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 37-48

10.22069/japu.2022.20190.1652

محمد مازندرانی؛ سید حسین حسینی فر؛ زینب رضاقلی تبار؛ محمد سوداگر؛ رقیه صفری


تاثیر سم گلیفسات بر عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 27-34

10.22069/japu.2018.13495.1389

علیرضا کشیری؛ حسنی قلی پور؛ رحمان پاتیمار؛ محمد مازندرانی


بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی