فرایند پذیرش مقالات

  1. ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://japu.gau.ac.ir انجام می‌شود.
  2. مقاله ارسال شده به مدت 1 هفته جهت بررسی اولیه در اختیار سردبیر قرار می گیرد.
  3. در صورت مرتبط بودن عنوان مقاله با موضوعات مجله، مقاله برای داوری ارسال می گردد (لازم به ذکر است اگر به تشخیص سردبیر مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد، مقاله به نویسنده بازگردانده و پس از اعمال اصلاحات مجددا باید ارسال گردد)، در غیر این صورت عدم پذیرش آن به نویسنده اطلاع داده می شود.
  4. فرآیند داوری مقالات 1 ماه به طول می انجامد.
  5. در صورت مثبت بودن نظر داوران و بررسی هیئت تحریریه، مقاله به مدت 1 ماه برای بازنگری در اختیار نویسنده قرار می گیرد. در صورت عدم پذیرش، به نویسنده اطلاع داده شده و مقاله بایگانی می شود.
  6. پس از ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده، مقاله تحت بررسی مجدد قرار می گیرد و در صورت عدم نیاز به هیچ گونه اصلاحاتی پذیرش نهایی آن به نویسنده  اطلاع داده می شود.
  7. مقاله تحت فرآیند آماده سازی برای انتشار قرار می گیرد.