اهداف و چشم انداز

نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان با درجه علمی-پژوهشی، با هدف طرح مسایل علمی نو و معرفی دستاوردهای جدید محققان در عرصه علوم شیلاتی، ایجاد فرصت مناسب جهت تبادل اندیشه و همکاری بیشتر بین پژوهشگران،دانشگاهیان، کارشناسان و صاحبان صنایع و همچنین برای توسعه مرزهای دانش منتشر می شود. این فصلنامه مقالات علمی – پژوهشی و نوآورانه مرتبط با حوزه های مختلف علوم شیلاتی که برای اولین بار منتشر می گردند را با داوری علمی و فنی پذیرفته و منتشر می نماید.