مواجهه کوتاه مدت با غلظت‌های کشنده آمونیاک مولکولی در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 مرکز ذخایر آبزیان آبهای داخالی گرگان

چکیده

در این پژوهش اثرات سطوح بالای آمونیاک بر تغییرات رفتاری و تعیین دوز میان کشنده (LC50) بچه ماهیان کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 180 قطعه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزنی 4/0 ± 1/4 گرم در 18 آکواریوم با تراکم 10 قطعه ماهی (در هر آکواریوم) به مدت 2 هفته (به منظور سازگاری با شرایط محیط) نظر گرفته شد. ماهیان در 5 گروه تیمار و یک گروه شاهد (هرکدام شامل سه تکرار) تقسیم شده و ماهیان گروه‌های تیمار با غلظت-های 25/1، 5/2، 75/3، 5 و 25/6 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل که به ترتیب معادل 34/0، 66/0، 99/0، 32/1 و 65/1 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک مولکولی مواجه شدند. بر اساس نتایج دوز کشندگی میانه طی 96 ساعت در بچه ماهیان معادل 17/1 میلی‌گرم در لیتر محاسبه گردید. شنای عصبی و نامتعادل، از بارزترین علائم بالینی گروه مواجهه شده با میزان 65/1 میلی‌گرم آمونیاک مولکولی در لیتر بود اولین تلفات در این گروه 16 ساعت پس از مواجهه آغاز گردید. در تیمار 4 و 5 (مواجهه با 34/0 و 66/0میلی‌گرم در لیتر آمونیاک مولکولی) کندی شنا، بی‌حالی و کف نشینی از علائم عمده پس از 24 ساعت مواجهه بود و تا پایان آزمایش تلفاتی در این تیمارها مشاهده نشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، حداکثر دوز تحت کشنده آمونیاک غیر یونیزه در محیط پرورش بچه ماهیان کپور معمولی 12/0 میلی‌گرم در لیتر تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Short time exposure to lethal concentrations of unionized ammonia in common carp (Cyprinus carpio) fingerling

چکیده [English]

In this study the effects of high levels of ammonia on behavioral changes and determining of lethal dose (LC50) were examined in common carp. In this regard, 180 Common carp (Cyprinus carpio) fingerling with average weight of 3.1±0.4 g divided in 18 aquaria with a density of 10 fish (per tank) for 2 weeks (for adaptation to the environment), in this study 5 treatment and a control groups with three replicates were considered. Treatment groups were exposed to total ammonia at concentrations of 1.25, 2.5, 3.75, and 6.25 m/l respectively that were equal to 0.34, 0.66, 0.99, 1.32 and 1.65 m/l of unionized ammonia. According to the results, unionized ammonia 96 h median lethal concentration calculated as 1.17 m/l for common carp. Nervous and unbalanced swimming was the most behavioral sign in fish that exposed with 1.65 m/l of NH3, first mortality observed 16 hours post exposure in this group. In fish of treatment 4 and 5 (exposed with 0.34 and 0.66 mg/l of NH3) slow swimming, lethargy and bottom sitting were the most clinical signs after 24 h exposure but no mortality was observed in these groups during experiment. According to the results of this study maximumm sub-lethal concentration of NH3 for common carp calculated as 0.12 mg/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia
  • Common carp
  • LC50
  • behavioral changes
1. Aysel, K., and Culten, K. 2005. The Acute Toxicity of Ammonia on Tilapia (Oreochromis
niloticus L.) Larvae and Fingerlings. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29:339-334.
2. Devaraj, K., Steffes, P., and Doung, D. 2014. The centimeter-wavelength opacity of
ammonia under deep jovian conditions. Icarus, 241: 165-179.
3. EL-SHerif, M.S., and EL-Fky, M. 2008. Effect of ammonia on nile tilapia (O. Niloticus)
performance and some hematological and Histological measures. 8th International
Symposium on Tilapia in Aquaculture. Egypt, 213-230.
4. Emerson, K., Russo, R.C., Lund, R.E., and Thurston, R.V. 1975. Aqueous ammonia
equilibrium calculations; effect of pH and temperature. Journal of the Fisheries Research
Board of Canada. 32: 2379-2383.
5. Guan, B., Hu, W., Zhang, T., Duan, M., Li, D., Wang, Y., and Zhu, Z.Y. 2010. Acute and
chronic un-ionized ammonia toxicity to ‘all-fish’ growth hormone transgenic common carp
(Cyprinus carpio L.). Chinese science Bulletin. 35(55): 4032−4036.
6. Mazandarani, M., Sudagar, M., and Kolangi, H. 2016. Short time exposure to lethal
unionized ammonia concentrations (high levels) in Caspian roach, Rutilus caspicus. Journal
of Aquaculture Development, 10(2): 126-119. (In Persian)
7. Mazandarani, M., Sugar, M., and Zakariaee, H. 2015. Long time exposure effects of sublethal unionized ammonia concentrations on growth and hematologic indices of Caspian
roach, Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) fingerlings. Journal of Applied Ichthyology
Research, 3(1): 53-64. (In Persian)
8. Moradi, S.E., Kazeminiya, S., Shabani, A., and Mansuori, P. 2013. J. of Utilization and
Cultivation of Aquatics, 2(2): 107-119. (In Persian)
9. Naji, T., Khara, H., Rostami, M., and Nasiri prman, A. 2009. Effect of ammonia toxicity in liver tissue of common carp (Cyprinus carpio). Environmental Science and Technology, 11: 131-148.
10.Osofero, S., Otubusin, S., and Daramola, J. 2007. Effect of stocking density on Tilapia
(Oreochromis niloticus) growth and survival in bamboo-net cages trial. Journal of Fisheries
International, 2: 182-185.
11.Paust, L., Foss, A., and Imsland, A. 2011. Effects of chronic and periodic exposure to
ammonia on growth, food conversion efficiency and blood physiology in juvenile Atlantic
halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 315: 400–406.
12.Randall, D.J., and Tsui, T.K. 2002. Ammonia toxicity in fish. Mar Pollut Bull, 45: 17-23.
13.Rodeigues, R., Romano, L., Schearz, M., Delbos, B., and Sampain, L. 2014. Acute tolerance
and histopathological effects of ammonia on juvenile maroon clownfish Premnas
biaculeatus (Block 1790). Aquaculture Research, 45: 1133–1139.
14.Siikavuopio, S.I.., Trine, D.A., and Foss, A.M. 2004. Effects of chronic ammonia exposure
on gonad growth and survival in green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis.
Aquaculture. 242: 313–320.
15.Svobodova, Z., and Vykusova, B. 1981. Comparing the sensitivity of Poecilia reticulata and
Brachydanio rerio to contaminants. Bul. VÚRH Vodnany, 27: 12–18.
16.Thurston, R.V., Phillips, G.R., and Russo, R.C. 1981. Increased toxicity of ammonia to
rainbow trout (Salmo gairdneri) resulting from reduced concentrations of dissolved oxygen.
Canadian Journal of Fisheries Aquatic Sciences, 38: 983-988.
17.Timmons, M.B., James, M.E., Fred, W.W., Sreven, T.S., and Brain, J.V. 2002. Reticulating
Aquaculture Systems. NRAC publication. 01-02.
18.Tudorache, C., Blust, R., and De Boeck, G. 2008. Social interactions, predation behaviour
and fast start performance are affected by ammonia exposure in brown trout (Salmo trutta
L.). Aquatic Toxicology, 90: 145–153.
19.Vosughi, Gh., and Mostajir, B. 1986. Freshwater fish. Publication of Tehran University,
Fifth Edition, Tehran. 317p.