بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات شیلات ایران

2 عضو هیئت علمی

3 مرکز تحقیقات شیلات گرگان

چکیده

در این مطالعه وضعیت آلودگی انگلی در مزارع کپور ماهیان پرورشی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برای سال 1386 تعداد 16 مزرعه و برای سال 1387 تعداد 15 مزرعه بصورت کاملا تصادفی انتخاب شد ه و مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 1860 نمونه از مزارع مذکور در طی 2 سال مورد بررسی انگلی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی در سالهای 86 و 87 به ترتیب 56/25 % و 93/3 % آلودگی انگلی از مزارع تحت مطالعه جداسازی گردید. یشترین میزان شیوع آلودگی در سال 1387 مربوط به تریکودینا با شیوع 60 % و فراوانی 8/96 ± 16/25%، سپس ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس هر کدام با 33/3% شیوع و فراوانی7/33 ± 21 % و 5/97 ± 8/12% به ترتیب، بعد لرنه آ با شیوع 6/66% و فراوانی 9% و بروز بیماری ساپرولگنیا با 13/33% شیوع ثبت گردید بر اساس نتایج بررسی های سال 1386 بیشترین میزان شیوع این آلودگی مربوط به تریکودینا با 43/7% و فراوانی 8/43 ± 15/85% سپس داکتیلوژروس و ژیروداکتیلوس با شیوع 18/7 % و فراوانی 13/05 ± 16/33% و 7/21 ± 29% به ترتیب، و در نهایت لرنه آ با شیوع 6/25 % و فراوانی 6% تعیین گردید. بر اساس بررسی های آماری شدت شیوع آلودگی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بیشتر بود اما اختلاف معنی داری در فراوانی آلودگی انگلی مزارع آلوده مشاهده نشد (0/05 <P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of parasites infestation in Cyprinoids cultures of Golestan province

چکیده [English]

In this study parasite infestation of Cyprinoids farms of Golestan province have been studied. For this purpose 16 farms in 2009 and 15 farms in 2008 have been randomly selected, totally 1860 specimens has been studied for 2 years. According to the result of this study% 93.3 and %56.25 of farms had parasite infestations in 2009 and 2008 respectively. Trichodina sp has maximum parasite infestation prevalence with % 60 and abundance of %16.25 ± 8.96, then Gyrodactylusspp and Dactylogyrusspp infestation with prevalence of % 33.3 and mean abundance % 21 ± 7.33 and % 12.8 ± 5.97 respectively. The prevalence and abundance of Lernea sp was % 6.66 and % 9 respectively and Saprolegniosis estimated as % 13.33 in 2009. In 2008 prevalence and abundance of parasite infestations for Trichodina sp was % 43.7 and %15.85 ± 8.43, Dactylogyrus sp infestation was % 18.7 and %16.33 ± 13.05, Gyroductylus sp infestation was % 18.7 and % 29 ± 7.21, Lernea sp infestation % 6.25 and % 6 respectively. Prevalence of parasite infestation of warm water cultures in this study in 2009 estimated more than 2008, but there was no significant difference for abundance of parasites in infested farms ( P ≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasite infestation
  • Cyprinoids cultures
  • Golestan