پرسش‌های متداول

آیا مجله بهره برداری و پرورش آبزیان مقاله های علمی ترویجی را پذیرش می کند؟

خیر