راهنمای نویسندگان

 

برای دریافت فرم تعارض منافع لطفاً کلیک نمایید.

 

.برای دریافت فرم تعهد لطفاً کلیک نمایید

 

  سایت الکترونیکی نشریه: http://japu.gau.ac.ir

  پست الکترونیکی نشریه: japu@gau.ac.ir

  

 مجله الکترونیک بهره برداری و پرورش آبزیان مقالات تحقیقی، مروری و نقد بررسی مقاله و کتاب در زمینه‌های شیلات و علوم وابسته به آن را می‌پذیردمقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی باید به زبان فارسی باشند، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است. مقالات مروری و نقد و بررسی مقاله و کتاب صرفاً از نویسندگان صاحب نظر در آن زمینه قابل پذیرش می باشد.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در نشریات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. مقالات ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که حاوی روش یا مسئله علمی بسیار مهمی باشد. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روشها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. 

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 6) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

10) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1.Sabeti, H. 1966. Native and Exotic trees and shrubs of Iran. Tehran Univ. Press, 430p.

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham, Kent, London. 480p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham, Kent, London, Pp: 312-381.

11) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده(گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌(گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1.Khanna-Chopra, R., and Sinha, S.K. 1988. What limits the yield of pulses? Plant process of plant type. P68-278, In: Sinha, S.K., P.V. Sane, S.E. Bhargara and P.R. Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India.

12) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد مثال:

1.Soltani, A., and Gholipoor, M. 2006. Simulating the impact climate change an growth, yield and water use of chick pea. Gorgan, Journal of Agri. Sci. & Natur. Resour. 13:2.69-79.

مقاله لاتین:

2.Archer, T. L., and Bynm, Jr. E. D. 1992. Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. J. Econ. Entomol. 85:987-992.

13) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

نحوه ارجاع مقالات توسط نویسندگان در متن مقاله به صورت شمارشی و در پایان مقالات نیز شماره دهی به رفرنس ها به ترتیب ظهور در متن  باشد.

(رفرنس نویسی به روش APA)

14) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ و یا بصورت لاتین (et al.,) اکتفا شود.

15) منابع فارسی ترجمه شده از زبانهای خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه ”ترجمه“داخل پرانتز درج می‌گردد مثال:

1.Sarmadnia, Gh. And Kocheki, A. 1996. Crops physiology. Mashhad jehad. Daneshgahi Press. Sixth Edition. 467pp.(Translated in Persian).

16) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روشهابه‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه‌گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود

17) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 12 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار Word 2003یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

18) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

19) از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

20) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانواران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین‌بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

21) عناوین جدولها در بالا و عناوین شکلها در زیر آنها نوشته شود. از بکار بردن عنوانهایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان ”شکل“ درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

22) نسخه اصل شکل‌ها پس از داوری اولیه به‌همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد. ممکن است جهت چاپ نهایی شکلها کوچکتر شوتد، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکلها باید درشت و کاملاًَ خوانا باشد.

23) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

24) به نویسندگان توصیه می‌شود برای تسریع چاپ مقاله خود و بهبود کیفی مقاله چاپ شده (به‌علت جلوگیری از اشتباهات احتمالی به هنگام تایپ و تصحیح مجدد مقاله در مجله) (تایپ شده در Word 97 ) آن را نیز ارسال کنند.

25) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مقاله به این دفتر مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

26) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

27) این مجله همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه بعنوان Technical report و یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها حداکثر در دو صفحه قابل چاپ خواهد بود(به‌همراه عنوان چکیده و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش­های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می­باشد.