بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان پرورشی سردآبی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی چابهار، چابهار، ایران

5 دانش‌آموخته دکتری گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

بررسی میانگین میزان سرب مزارع مختلف پرورش ماهی قزل آلا بر اساس منبع تامین آب نشان داد که میزان سرب در عضله ماهیان پرورشی مزارع با منبع آب روخانه بسیار بیشتر از سایر مناطق بوده (mg/l 967/0) و مزارع پرورش در قفس دریا (mg/l 013/0) از همه پایین‌تر بود. میانگین میزان سرب کل ماهیان استان 279/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم بوده است که کمتر از حد مجاز استانداردهای ملی و بین المللی می‌باشددر خصوص کادمیوم نیز مقادیر در آب و عضله بسیار ناچیز بوده و خارج از محدوده تشخیص دستگاه جذب اتمی بود که بیانگر سلامت آب و ماهی از نظر کادمیوم می‌باشد. مقایسه غلظت فلزات سنگین در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در استان گلستان با سایر مناطق کشور نشان دادکه این میزان از پایین‌ترین مقادیر گزارش شده در کشور بوده که بیانگر سلامت کامل ماهی قزل آلا در استان گلستان دارد. مقادیر سرب و کادمیوم در آب و عضله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پایین‌تر از تمامی استانداردهای ملی و بین المللی بوده و از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on bioaccumulation of lead and cadmium heavy metals at edible tissue of cold-water fishes of Golestan province

نویسندگان [English]

  • Naghi Mohammadkhani 1
  • Seyyed Aliakbar Hedayati 2
  • Mohammad Mazandarani 3
  • Seraj Bita 4
  • Seyyed Samad Hoseini 5
1 M.Sc. Student, Dept. of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
5 Ph.D. Graduate, Dept. of Aquatic Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Monitoring and tracing of heavy metals is necessary to compare with existing standards, regarding the input of various pollutant sources, including heavy metals into water resources and eventually accumulation in aquatic organisms. Lead and Cadmium in the fish of various sources of water supply (springs, rivers, wells, rivers and sea cages) in the east and west of the province. After drying and digestion of muscle samples in acidic solutions, the amount of lead and cadmium heavy metals was read using standard atomic absorption spectrometers in different lamps. A study on the mean amount of lead in different fields of salmon farming on the basis of water supply source showed that the amount of lead in the fish muscle of farmed farms with a source of water was much higher than other areas (967 mg/l) and farms in the cage the lowest 0.013 mg/l. The average of total fish lead in the province was 279 mg/kg, which is lower than the national and international standards. The amount of lead in the water supply sources of the studied farms was less than the virtual limit referred to in various sources. In the case of cadmium, the amounts in water and muscle were also negligible and were outside the detection range of the atomic absorption system, which indicates the health of water and fish in terms of cadmium. Comparison of heavy metal concentrations in Golestan province with other parts of the country showed that this amount was the lowest reported in the country, which indicates the health of Golestan province. Also, comparing the levels of Pb and Cd in salmon in the cages of Golestan province with similar values to other fish in the Golestan province showed that the amount of trout heavy metals was much lower and had a better health. The levels of lead and cadmium in water and fish was lower than all national and international standards and were below the maximum authorized limit, so no risk to these end-users is noticed by the final consumer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trout
  • Pollution
  • Heavy metal
  • Bioaccumulation
1.Johansen, P., Pars, T., and Bjerregaard, P. 2000. Lead, cadmium, mercury and selenium intake by Greenlanders from local marine food. Science of the total environment, 245: 1-3. 187-194.
2.Faramarzian, M., Derakhshan, Z., and Ranjbar, M. 2013. Investigating the concentration of heavy metals in salmon distributed in the city of Shiraz. The 16th National environmental health conference. Tabriz university of agricultural sciences. Faculty of health. 19: 7-11.
3.Alam, M.G.M., Tanaka, A., Allinson, G., Laurenson, L.J.B., Stagnitti, F., and Snow, E.T. 2002. A comparison of trace element concentrations in cultured and wild carp (Cyprinus carpio) of Lake Kasumigaura, Japan. Ecotoxicology and environmental safety, 53: 3. 348-354.
4.Andreji, J., Stránai, I., Massányi, P., and Valent, M. 2005. Concentration of selected metals in muscle of various fish species. Journal of environmental science and health, 40: 4. 899-912.
5.Al-Yousuf, M.H., El-Shahawi, M.S., and Al-Ghais, S.M. 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body length and sex. Science of the total environment, 256: 2-3. 87-94.
6.Andreji, J., Stranai, I., Kacaniova, M., Massanyi, P., and Valent, M. 2006. Heavy metals content and microbiological quality of carp (Cyprinus carpio L.) muscle from two Southwestern Slovak fish farms. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 41: 6. 1071-1088.
7.Winton, J.R. 2001. Fish health management. Fish hatchery management, 2nd edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, pp. 559-640.
8.Fadaeifard, B., Raeisi, M., Jalali, B., and Ghazi Askar, M. 2010. Investigating the amount of lead and iron in water, food and muscles of rainbow trout in Chaharmahal and Bakhtiari province. Iranian veterinary journal. 3: 28. 59-62.
9.Mohseni Bandpei, A., Khodakaram, S., and Khalili, J. 2015. The amount of lead in drinking water sources of Golestan province and preparation of a qualitative model in the geographic information system environment. Journal of prevention and health. 2: 87-109.