دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-186 
تعیین منا سب ترین سن و وزن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) جهت رهاسازی به دریای خزر

صفحه 103-116

10.22069/japu.2022.20471.1692

علیرضا عاشوری؛ ذبیح اله پژند؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ اسماعیل حسین نیا؛ جواد صیادفر؛ جلیل جلیل پور