بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا در ماهی، میگو و تخم‌مرغ ارائه شده در شهرستان شهرکرد، ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد گروه بهداشت مواد غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، گروه بهداشت مواد غذایی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

امروزه کنترل میکروبیولوژیکی مواد غذایی به منظور جلوگیری از مسمومیت غذایی در انسان حائز اهمیت است. میکروارگانیسم‌های پاتوژن اعم از گرم مثبت و یا گرم منفی‌های بیماری‌زای موجود در موادغذایی است سبب گاستروآنتریت می‌شوند؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا در ماهی، میگو و تخم‌مرغ‌های عرضه شده در شهرستان شهرکرد است. در این مطالعه تعداد 300 نمونه شامل100 نمونه ماهی، 100 نمونه میگو و 100 نمونه تخم‌مرغ به صورت تصادفی از خرده‌فروشی‌های شهرستان شهرکرد اخذ گردید و به آزمایشگاه انتقال داده شد. نمونه‌ها در محیط کشت غنی‌کننده لیستریا به مدت 48 ساعت غنی‌سازی شده و سپس بر روی محیط انتخابی کشت و پرگنه‌های مشکوک به لیستریا جداسازی از محیط کشت Palcam agar پس از تست-های تاییدی بیوشیمیایی شمارش شدند و برای تائید سالمونلا از محیط‌های کشت SS agar، BS agar و سپس TSIو LIA استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از تعداد 100 نمونه ماهی 2 مورد (2 درصد)، از 100 نمونه میگو 4 مورد (4 درصد) و در 100 نمونه تخم‌مرغ تعداد 5 مورد (5 درصد) دارای آلودگی به لیستریا مونوسایتوژنز بود. میزان آلودگی به سالمونلا برای ماهی، میگو و تخم‌مرغ به ترتیب 9، 11 و 18 مورد آلودگی جداسازی شد. با توجه به شیوع لیستریا، پرهیز از مصرف غذاهای دریایی با پخت ناکافی توسط جمعیت‌های در معرض خطر توصیه می‌شود. اجرای دقیق شرایط بهداشتی سطوح در تماس با مواد غذایی و نواحی جابجایی، و شیوه‌های بهداشت فردی خوب باید آلودگی احتمالی محصولات شیلاتی توسط L. monocytogenes را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in fish, shrimp and eggs presented in Shahrekord city, Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Mohammadamin Heidarzadi 2
  • Najmeh vahed dehkordi 3
1 Corresponding Author, Professor, Dept. of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Ph.D. Student in Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Ph.D. Student in Food Hygiene, Dept. of Food Hygiene, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Microbiological control of food is important to prevent food poisoning in humans. Pathogenic microorganisms are gram-positive or gram-negative pathogens found in food that cause gastroenteritis. The purpose of this study is to investigate the amount of Listeria monocytogenes and Salmonella in fish, shrimp and eggs presented in Shahrekord city.
Material and method: In this study, 300 samples, including 100 fish samples, 100 shrimp samples, and 100 egg samples, were randomly collected from retail stores in Shahrekord city and transferred to the specialized food hygiene laboratory of Shahrekord Islamic Azad University. The samples were enriched in Listeria enrichment culture medium for 48 hours and then on the selected culture medium and the suspected Listeria isolates from Palcam agar culture medium were counted after biochemical confirmation tests and for confirmation Salmonella was used from SS agar, BS agar and then TSI and LIA culture media. Research findings: The results showed that 2 out of 100 fish samples (2 percent), 4 out of 100 shrimp samples (4 percent), and 5 out of 100 egg samples (5 percent) were contaminated. It was Listeria monocytogenes. The amount of Salmonella contamination for fish, shrimp and eggs was 9, 11 and 18 respectively. Due to the prevalence of Listeria, it is recommended to avoid consumption of undercooked seafood by at-risk populations. Strict implementation of sanitary conditions of food contact surfaces and handling areas, and good personal hygiene practices should reduce possible contamination of seafood products by L. monocytogenes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria monocytogenes
  • eggs
  • Shrimp
  • fish
  • Shahrekord
1.Naseri, A. B., & Dallal, M. M. S. (2019). Frequency, antimicrobial susceptibility and serotyping of Listeria monocytogenes isolated from food samples in Tehran, Iran. J. Gorgan Univ. Med. Sci. 21, 101-7.
2.Rossi, M. d. S. C., Stedefeldt, E., da Cunha, D. T., & de Rosso, V. V. (2017). Food safety knowledge, optimistic bias and risk perception among food handlers in institutional food services. Food control. 73, 681-8.
3.Khalili Borujeni, F., Moshtaghi, H., & Bonyadian, M. (2013). Study on contamination of sheep meat in Shahrekord area with Listeria ivanovii and determination its antibiotic resistance pattern. Iranian Journal of Medical Microbiology. 7 (1), 15-21.
4.CS, N., E, P., & CS, B. (2011). Thermal destruction of Listeria monocytogenes in liquid egg products with heat treatment at lower temperature and longer than pasteurization. African Journal of Food Science. 5 (3), 161-7.
5.EFSA, E. (2019). European Food Safety Authority, European Centre for Disease Prevention and Control: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017. EFSA J. 17 (2), 5598.
6.Ferreira, V., Wiedmann, M., Teixeira, P., & Stasiewicz, M. (2014). Listeria monocytogenes persistence in food-associated environments: epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. Journal of food protection. 77 (1), 150-70.
7.Maurella, C., Gallina, S., Ru, G., Adriano, D., Bellio, A., & Bianchi, D. M., et al. (2018). Outbreak of febrile gastroenteritis caused by Listeria monocytogenes 1/2a in sliced cold beef ham, Italy, May 2016. Eurosurveillance. 23 (10), 17-00155.
8.Belias, A., Sullivan, G., Wiedmann, M., & Ivanek, R. (2022). Factors that contribute to persistent Listeria in food processing facilities and relevant interventions: A rapid review. Food Control. 133, 108579.
9.Townsend, A., Strawn, L. K., Chapman, B. J., & Dunn, L. L. (2021). A systematic review of Listeria species and Listeria monocytogenes prevalence, persistence, and diversity throughout the fresh produce supply chain. Foods. 10 (6), 1427.
10.McLauchlin, J., & Rees, C. E. 2015. Listeria. Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria. Pp: 1-29.
11.Byrd, K. A., Thilsted, S. H., & Fiorella, K. J. (2021). Fish nutrient composition: A review of global data from poorly assessed inland and marine species. Public Health Nutrition. 24 (3), 476-86.
12.Stoneham, T. R., Kuhn, D. D., Taylor, D. P., Neilson, A. P., Smith, S. A., & Gatlin, D. M., et al. (2018). Production of omega-3 enriched tilapia through the dietary use of algae meal or fish oil: Improved nutrient value of fillet and offal. PLoS One. 13, 4. e0194241.
13.Kandyliari, A., Mallouchos, A., Papandroulakis, N., Golla, J. P., Lam, T. T., & Sakellari, A., et al. (2020). Nutrient composition and fatty acid and protein profiles of selected fish by-products. Foods. 9 (2), 190.
14.Ravanipour, M., Bagherzadeh, R., & Mahvi, A. H. (2021). Fish and shrimp waste management at household and market in Bushehr, Iran. Journal of material cycles and waste management. 23 (4), 1394-403.
15.Puglisi, M. J., & Fernandez, M. L. (2022). The Health Benefits of Egg Protein. Nutrients. 14 (14), 2904.
16.Abdollahzadeh, E., Ojagh, S. M., Hosseini, H., Irajian, G., & Ghaemi, E. A. (2016). Prevalence and molecular characterization of Listeria spp. and Listeria monocytogenes isolated from fish, shrimp, and cooked ready-to-eat (RTE) aquatic products in Iran. LWT. 73, 205-11.
17.Rahimi, E., Shakerian, A., & Raissy, M. (2012). Prevalence of Listeria species in fresh and frozen fish and shrimp
in Iran. Annals of Microbiology. 62 (1), 37-40.
18.Hartemink, R., & Georgsson, F. (1991). Incidence of Listeria species in seafood and seafood salads. International journal of food microbiology. 12 (2-3), 189-95.
19.Silk, B. J., Mahon, B. E., Griffin, P. M., Gould, L. H., Tauxe, R. V., & Crim, S. M., et al. (2013). Vital signs: Listeria illnesses, deaths, and outbreaks-United States, 2009-2011. Morbidity and Mortality Weekly Report. 62 (22), 448.
20.Smith, A. M., Tau, N. P., Smouse, S. L., Allam, M., Ismail, A., & Ramalwa, N. R., et al. (2019). Outbreak of Listeria monocytogenes in South Africa, 2017-2018: Laboratory activities and experiences associated with whole-genome sequencing analysis of isolates. Foodborne pathogens and disease. 16 (7), 524-30.
21.Heidarzadi, M. A., Rahnama, M., Alipoureskandani, M., Saadati, D., & Afsharimoghadam, A. (2021). Salmonella and Escherichia coli contamination in samosas presented in Sistan and Baluchestan province and antibiotic resistance of isolates. Food Hygiene. 11 (2 (42)), 81-90.
22.Baek, S. Y., Lim, S. Y., Lee, D. H., Min, K. H., & Kim, C. M. (2000). Incidence and characterization of Listeria monocytogenes from domestic and imported foods in Korea. Journal of food protection. 63 (2), 186-9.
23.Parihar, V. S., Barbuddhe, S., Danielsson-Tham, M. L., & Tham, W. (2008). Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food control. 19 (6), 566-9.
24.Jalali, M., & Abedi, D. (2008). Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. International journal of food microbiology. 122 (3), 336-40.
25.Basti, A. A., Misaghi, A., Salehi, T. Z., & Kamkar, A. (2006). Bacterial pathogens in fresh, smoked and salted Iranian fish. Food control. 17 (3), 183-8.
26.Hansen, C. H., Vogel, B. F., & Gram, L. (2006). Prevalence and survival of Listeria monocytogenes in Danish aquatic and fish-processing environments. Journal of food protection. 69 (9), 2113-22.
27.Skowron, K., Kwiecińska-Piróg, J., Grudlewska, K., Świeca, A., Paluszak, Z., & Bauza-Kaszewska, J., et al. (2018). The occurrence, transmission, virulence and antibiotic resistance of Listeria monocytogenes in fish processing plant. International journal of food microbiology. 282, 71-83.
28.Basha, K. A., Kumar, N. R., Das, V., Reshmi, K., Rao, B. M., & Lalitha, K., et al. (2019). Prevalence, molecular characterization, genetic heterogeneity and antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes associated with fish
and fishery environment in Kerala, India. Letters in applied microbiology. 69 (4), 286-93.
29.Jamali, H., Paydar, M., Ismail, S., Looi, C. Y., Wong, W. F., & Radmehr, B., et al. (2015). Prevalence, antimicrobial susceptibility and virulotyping of Listeria species and Listeria monocytogenes isolated from open-air fish markets. BMC microbiology. 15 (1), 1-7.
30.Wieczorek, K., & Osek, J. (2017). Prevalence, genetic diversity and antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes isolated from fresh and smoked fish in Poland. Food Microbiology. 64, 164-71.
31.Maktabi, S., Fazlara, A., & Ebrahimian, S. (2011). Incidence of Listeria species in farmed tropical fish in Khuzestan, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences. 3 (3), 206-9.
32.Fenollar, A., Domenech, E., Ferrus, M.A., & Jimenez-Belenguer, A. (2019). Risk characterization of antibiotic resistance in bacteria isolated from Backyard, Organic, and Regular commercial Eggs. Journal of food protection. 82 (3), 422-8.
33.Nnenna, O., & Ngozi, O. (2019). Bacteriological screening and physiochemical analysis of conventional and organic egg. Int j. innov. res. adv. stud. 6 (9), 12-8.
34.Rivoal, K., Quéguiner, S., Boscher, E., Bougeard, S., Ermel, G., & Salvat, G., et al. (2010). Detection of Listeria monocytogenes in raw and pasteurized liquid whole eggs and characterization by PFGE. International Journal of Food Microbiology. 138 (1-2), 56-62.
35.Jamali, H., & Chai, L. C. (2013). Thong, K.L. Detection and isolation of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods with various selective culture media. Food control. 32 (1), 19-24.
36.Zarei, M., Maktabi, S., & Ghorbanpour, M. (2012). Prevalence of Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, and Salmonella spp. in seafood products using multiplex polymerase chain reaction. Foodborne Pathogens and Disease. 9 (2), 108-12.
37.Yasmin, M., Kawasaki, S., & Kawamoto, S. (2007). Evaluation of multiplex PCR system for simultaneous detection of Escherichia coli O157: H7, Listeria monocytogenes and Salmonella enteritidis in shrimp samples. Bangladesh Journal of Microbiology. 24 (1), 42-6.
38.Fallah, A. A., Saei-Dehkordi, S. S., & Mahzounieh, M. (2013). Occurrence and antibiotic resistance profiles of Listeria monocytogenes isolated from seafood products and market and processing environments in Iran. Food control.
34 (2), 630-6.
39.Adesiyun, A. (1993). Prevalence of Listeria spp., Campylobacter spp. Salmonella spp. Yersinia spp. and toxigenic Escherichia coli meat and seafoods in Trinidad. Food microbiology. 10 (5), 395-403.
40.Mahdavi, M., Jalali, M., Safaei, H. G., & Shamloo, E. (2012). Microbial quality and prevalence of Salmonella and Listeria in eggs. International Journal of Environmental Health Engineering. 1 (1), 48.
41.Rivoal, K., Fablet, A., Courtillon, C., Bougeard, S., Chemaly, M., & Protais, J. (2013). Detection of Listeria spp. in liquid egg products and in the egg breaking plants environment and tracking of Listeria monocytogenes by PFGE. International journal of food microbiology. 166 (1), 109-16.
42.Ohkochi, M., Nakazawa, M., & Sashihara, N. (2009). Detection of Listeria monocytogenes in commercially broken unpasteurized liquid egg in Japan. Journal of food protection. 72 (1), 178-81.
43.Jamshidi, A., & Zeinali, T. (2019). Significance and characteristics of Listeria monocytogenes in poultry products. International journal of food science.
44.Denny, J., & McLauchlin, J. (2008). Human Listeria monocytogenes infections in European opportunity for improved European surveillance. Eurosurveillance. 13 (13), 9-10.