مطالعه اکولوژی زیسـتگاه های شاه میگو صخره ای Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) در سواحل استان سیستان و بلوچستان به منظور اسـتقرار سازه های زیسـتگاه مصـنوعی جهت احیاء ذخایر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

2 دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان، مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

چکیده

لابستر خاردار صخره ای یکی از سخت پوستان با ارزش اقتصادی دریای عمان می باشد و به دلیل صید بیش از حد در طی ده های اخیر ذخایر این آبزی کاهش یافته است. لزوم شناخت و مطالعه دقیق ویژگیهای اکولوژیک زیستگاههای شاه میگو به علت ارتباط با حضور یا عدم حضور لابستر و نیز با نحوه پراکنش آن ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه دانه بندی رسوبات بستر و بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و فاکتورهای زیست محیطی بصورت فصلی در ۷ ترانسکت و ۲۸ ایستگاه در مناطق صخره ای سواحل رمین در شرق چابهار انجام گرفت. میانگین سالانه پارامترهای دما، شوری، کدورت، اسیدیته و کلروفیل منطقه مورد بررسی به ترتیب c◦38/26 ، psu65/36، FTU59/2 ، 1/8، µg/L 86/0 ثبت و در نقاط هم عمق توزیع یکسانی را نشان داد. نتایج به دست آمده از جداسازی ماکروبنتوزها نشان داد که گروههای غالب ماکروبنتوزی روزنه داران و پُرتاران و در ایستگاه های عمیق ترانسکت T3 می باشند. درصد دانه بندی رسوبات شامل 93% رسوبات از نوع شنی و ماسه ای 5% رسوبات از نوع گل و لای و 2% رسوبات از نوع رس محاسبه گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، بالاترین میزان درصد شن و ماسه رسوبات در ناحیه شرقی اسکله رمین می باشد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب در آن منطقه برای عمق های مساوی ثابت می باشند و حداکثر فراوانی ماکرو بنتوزهای رسوبات زیستگاه در قسمت شرقی در فصل بهار و پاییز مشاهده گردید که عامل مناسبی جهت استقرار زیستگاه در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the ecology of spiny lobster Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) habitats on the coasts of Sistan and Baluchestan province in order to establish artificial reef structures to stock enhancement resource

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Mirzaei 1
  • Ashkan Ajdari 2
1 Corresponding Author, Research Assistant Prof., Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran.
2 Ph.D. in Aquatic Animal Health, Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran.
چکیده [English]

Spiny lobster is one of the most valuable crustaceans in the Gulf of Oman. Overfishing in recent decades has reduced the stocks of this aquatic resource. Therefore, accurate knowledge and study of ecological parameters of lobster habitats are very important because the seabed structure and ecological parameters in these habitats are widely associated with the presence, absence and distribution of lobsters. The current study was conducted to investigate the relationship between the classification of sediments, the abundance of macrobenthos and environmental factors on a seasonal basis along seven transects and 28 stations. It was carried out in the rocky areas of the coast of Ramin in the east of Chabahar port. The mean values of temperature, salinity, turbidity, acidity and chlorophyll a in the study area were 26.38 ° C, 36.65 PSU, 2.59 FTU, 8.1, 86 µg / L, 0.86, respectively. Almost similar environmental parameters were observed between similar points between the depth of 5 and 15 meters. The macrobenthos results in the studied stations showed that foraminifera and Polychaeta are the most prevalent macrobenthos groups and in the deepest stations in transect T3. Percentages of sand, silt and clay for the sediment samples were 93%, 5% and 2%, respectively. The sedimentary texture of the bed plays an important role in the movement of the lobster in the habitat, and the rocky and sandy bed is a suitable habitat for the lobster. According to the results of this study, the highest percentage of sediment sand was observed in the eastern part of Ramin port. There were similar environmental parameters for equal depths of water. Furthermore, Macrobenthos were most abundant in the eastern region of Ramin port in spring and autumn and agreed with pre-Manson and post-Manson conditions. Therefore, the stations in the eastern part of Ramin port are suitable places for the establishment of artificial reefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lobster
  • artificial reef
  • macrobenthos
  • physical and chemical parameters
  • Gulf of Oman
1.Abelson, A. (2006). Artificial reefs vs coral transplantation as restoration tools for mitigating coral reef deterioration: benefits, concerns, and proposed guidelines. Bulletin of Marine Science.78 (1), 151-159.
2.Ezhdehapour, A. (2016). Lobster in Southern waters of Iran. Shrimp and Crustacean Journal, 1 (2), 42-45.
3.Mirzaei, M. R., Ajdari, A., & Chakeri, A. (2021). Review on aquaculture of different spiny lobster species. Advanced Aquaculture Sciences Journal, 4 (4), 25-38.
4.Clark, S., & Edwards, A. (1999). An evaluation of artificial reef structures as tools for marine habitat rehabilitation in the Maldives. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 9 (1), 5-21.
5.Parsons, G. J., & Dadswell, M. J. (1992). Effect of stocking density on growth, production, and survival of the giant scallop, Placopecten magellanicus, held in intermediate suspension culture in Passamaquoddy Bay, New Brunswick. Aquaculture, 103 (3-4), 291-309.
6.Salehi, M., Beni, O. H., Harchegani, H. B., Borujeni, I. E., & Motaghian, H. 2011. Refining soil organic matter determination by loss-on-ignition. Pedosphere, 21 (4), 473-482.
7.Barber, A., Brandes, J., Leri, A., Lalonde, K., Balind, K., Wirick, S., Wang, J., & Gélinas, Y. 2017. Preservation of organic matter in marine sediments by inner-sphere interactions with reactive iron. Scientific Reports, 7 (1), 1-10.
8.Ross, E., & Behringer, D. (2019). Changes in temperature, pH, and salinity affect the sheltering responses of Caribbean spiny lobsters to chemosensory cues. Scientific Reports, 9 (1), 1-11.
9.Subhan, R. Y., Supriyono, E., Widanarni, W., & Djokosetiyanto, D. (2018). Grow-out of spiny lobster Panulirus sp. with high stocking density in controlled tanks. Journal akuakultur indonesia, 17 (1), 53-60.
10.Constable, A. J., Melbourne‐Thomas, J., Corney, S. P., Arrigo, K. R., Barbraud, C., Barnes, D. K., Bindoff, N. L., Boyd, P. W., Brandt, A., & Costa, D. P. (2014). Climate change and Southern Ocean ecosystems I: how changes in physical habitats directly affect marine biota. Global change biology, 20 (10), 3004-3025.
11.Katoh, E., Sbragaglia, V., Aguzzi, J., & Breithaupt, T. (2013). Sensory biology and behaviour of Nephrops norvegicus. Advances in marine biology, 64 (1), 65-106.
12.Verghese, B., Radhakrishnan, E., & Padhi, A. (2007). Effect of environmental parameters on immune response of the Indian spiny lobster, Panulirus homarus (Linnaeus, 1758). Fish & Shellfish Immunology, 23 (5), 928-936.
13.Komijani, F., Chegini, V., Banazade Mahani, M. R., & Sanjani, M. S. (2008). Study of changes physical parameters in Chahbahar Bay water in winter monsoon (2006-2007). Journal of Earth and Space Physics, 37 (4), 195-216.
14.De Bruin, G. (1969). The ecology of spiny lobsters, Panulirus spp., of Ceylon waters.
15.Eksiri, S. F., Emadi, H., Nabavi, S. M. B., & Vosoughi, G. H. (2007). Studies on diversity of hara’s Laft-Khamir polychaetes. Animal science (research and development), 19 (4), 155-161.
16.Kizhakudan, J. K., & Patel, S. (2011). Effect of diet on growth of the mud spiny lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) and the sand lobster Thenus orientalis (Lund, 1793) held in captivity. Journal of the Marine Biological Association of India, 53 (2), 167-171.
17.Mashaii, N., Rajabipour, F., & Shakouri, A. (2011). Feeding Habits of the Scalloped Spiny Lobstrer, Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Palinuridae) from the South East Coast of Iran. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11p.