دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-170