پاسخ لاروهای دارای کیسه زرده ماهی قرمز نسبت به پی اچ اسیدی و آلومینیوم: تبادل یون سدیم، تکامل و فعالیت (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

The responses of the yolk-sac fry of Goldfish (Carassius auratus gibelio) to low pH and aluminium: sodium exchange, development and activity