بررسی تغییرپذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Phenotypic plasticity of body shape in three populations of false rasbora (Pseudorasbora parva) using geometric morphometric method