مطالعه کارایی جیره غذایی مکمل‌سازی شده با عصاره مخمر Saccharomyces cerevisiae در افزایش رشد، بقاء و مقاومت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر عوامل استرس‌زا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of dietary Saccharomyces cerevisiae yeast extract supplementation on growth, survival and resistance of common carp (Cyprinus carpio) larvae against challenge test