دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-108 
بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان پرورشی سردآبی استان گلستان

صفحه 1-11

10.22069/japu.2022.19590.1613

نقی محمدخانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد مازندرانی؛ سراج بیتا؛ سید صمد حسینی