بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, 1971) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 نویسنده مسئول، استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

5 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم از بهمن 1397 تا دی 1398 بود. از مجموع 551 نمونه خرچنگ گرفته شده (327 عدد نر و 224 عدد ماده) نسبت جنسی 5/1:1 به‌دست آمد (01/0 P<). حداقل، حداکثر و میانگین عرض کاراپاس (±انحراف معیار) برای جنس نر 89/1، 04/17 و 34/2 ± 9/10 میلی‌متر و برای جنس ماده 56/3، 59/16 و 36/2 ± 61/10 میلی‌متر بدست آمد. همچنین میانگین وزنی (±انحراف معیار) خرچنگ‌های نر و ماده به ترتیب 65/0 ± 86/0 (با دامنه 72/2-009/0) و 32/0 ± 58/0 (با دامنه 97/1-02/0) گرم محاسبه شد. رابطه عرض کاراپاس-وزن بدن برای جنس نر W=0.0005CW^2.98 و برای جنس ماده W=0.0009CW^2.69 به‌دست آمد. خرچنگ‌های نر و ماده به ترتیب دارای الگوی رشد ایزومتریک و آلومتریک منفی بودند. پارامترهای معادله رشد وان برتالنفی به صورت 58/22= CW∞ میلی‌متر، 79/0=k در سال و 22/0-= t0 سال برآورد شد. نرخ مرگ و میر کل و حداکثر طول عمر به ترتیب 64/3 در سال و 6/3 سال به‌دست آمد. کمترین، بیشترین و میانگین (±انحراف معیار) میزان هم‌آوری به ترتیب 2953، 15038 و 3515 ± 7946 عدد تخم شمارش گردید. اندازه عرض کاراپاس ماده‌ها در زمان بلوغ جنسی 7/9 میلیمتر برآورد شد. نتایج بدست آمده به شناخت بهتر ویژگی‌های زیستی این گونه در جهت حفظ آن کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به ارزش اکولوژیک بالای این گونه و نقش آن در زنجیره غذایی، از اطلاعات پایه بدست آمده می-توان در مدیریت ماهیگیری با رویکرد اکوسیستم محور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on some of population dynamics parameters of Austruca iranica (Pretzmann, 1971) in the northern coastline of Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Zainab Hajiyani Nazhad 1
  • Rasoul Ghorbani 2
  • Seyed Aliakbar Hedayati 3
  • Parviz Zare 4
  • Mojtaba Naderi 5
1 . M.Sc. Student, Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Professor, Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Corresponding Author, Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5 Assistant Prof., Dept. of Agriculture, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate some population dynamics parameters of Austruca iranica on northern beaches of Qeshm Island from February 2019 to January 2020. Of the 551 specimens examined (327 males and 224 females), the overall sex ratio (m/f=1.5 obtained. ( p<0.01). The minimum, maximum, average carapace width (±SD) obtained 1.89, 17.04 and 10.9 ± 2.34 mm for males and 3.56, 16.59 and 10.61 ± 2.36 mm for the females. The average weight (±SD) of male and female crabs was calculated 0.86 ± 0.65 g (with a range of 0.009-2.72 g) and 0.58 ± 0.32 g (with a range of 0.02-1.97 g), respectively. The carapace width-body mass relationship was estimated W=0.0005CW^2.98 for males and W=0.0009CW^2.69 for females. The male and females crabs showed isometric growth pattern and negative allometric pattern, respectively. The estimated growth parameters were 〖CW〗_∞=22.58 mm, k=0.79 year-1 and t_0=-0.22 year-1. Total mortality rate and maximum life span were calculated 3.64 year-1 and 3.6 years, respectively. The minimum, maximum and average (±SD) fecundity were 7946, 2953 and 15038 eggs, respectively. Size at the onset of maturity was 9.7 mm based on carapace width in females. The results will help to better understand the biological characteristics of this species in order to conserve it. Additionally, due to the high ecological value of this species and its role in the food chain, the basic information obtained can be used in ecosystem-based fisheries management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austruca iranica
  • ؛ Qeshm Island؛ Population dynamics parameters
1.Rosenberg, M.S. 2001. The systematics and taxonomy of fiddler crabs: a phylogeny of the genus Uca. Journal of Crustacean Biology. 21: 3. 839-859.
2.Hartnoll, R.G. 1988. Evolution, systematics, and geographical distribution. In: Burggren, W.W. & McMahon, B.R. (eds.) Biology of the Land Crabs. Cambridge Unviersity Press, Cambridge. pp. 6-54.
3.Wolff, M., Koch, V., and Isaac, V. 2000. A trophic flow model of the Caete mangrove estuary (North Brazil) with consideration for the sustainable use of its resources. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 50: 789-803.
4.Weis, J., and Weis, P. 2004. Behaviour of four species of fiddler crabs, genusUca, in southeast Sulawesi Indonesia. Hydrobiologia. 523: 47-58.
5.Mouton, E.C. Jr., and Felder, D.L. 1996. Burrow distributions and population estimates for the fiddler crabs Uca spinicarpa and Uca longisignalis in a Gulf of Mexico salt marsh. Estuaries.19: 1. 51-61.
6.Koch, V., and Wolff, M. 2002. Energy budget and ecological role of mangrove epibenthos in the Caeté estuary,
North Brazil. Marine Ecol. Progr. Ser. 228: 119-130.
7.Mokhtari, M., Savari, A., Rezai, H., Kochanian, P., and Bitaab, A. 2008. Population ecology of fiddler crab, Uca lactea annulipes (Decapoda: Ocypodidae) in Sirik mangrove estuary, Iran. Estuarine, Coastal and Shelf Science76: 273-281.
8.Crane, J. 1975. Fiddler crabs of the world (Ocypodidae, genus Uca). Princeton University Press, New Jersey, 736p.
9.Carlson, M.D. 2011. Density, shell use and species composition of Juvenile Fiddler Crabs (Uca Spp.) at Low and High Impact Salt Marshes on Georgia Barrier Islands. Electronic Theses & Dissertations. 756p.
10.Shin, H.T., Ng, P.K.L., Davie, P.J.F., Schubart, C.D., Turkay, M., Naderloo, R., Jones, D., and Liu, M.Y. 2016. Systematics of the family Ocypodidae Rafinesque, 1815 (Crustacea: Brachyur) based on phylogenetic relationships, with a reorganization of subfamily rankings and a review of the taxonomic status of Uca Leach, 1814, sensulato and its subgenera. Raffles Bulletin of Zoology, 64: 139-175.
11.Ng, P.K.L., Guinot, D., and Davie, P.J.F. 2008. Systema Brachyurorum: part 1. An annotated checklist of extant brachyuran crabs of the world. The Raffles Bulletin of Zoology. 17: 1-286.
12.Mokhlesi, A., Kamrani, E., Backwell, P., and Sajjadi, M. 2010. Study on the behaviour of two fiddler crabs, Uca sindensis and Uca annulipes (Decapoda: Ocypodidae), in Bandar Abbas, Iran. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.91: 245-249.
13.Davie, P. 2017. Austruca Bott, 1973. Accessed through: world register of marine species at http://marinespecies.org/ aphia.php?p= taxdetails&id=955176 on 2017-07-09.
14.Lavajoo, F., Askari Hesni, M., Kamrani, E., and Sajadi, M.M. 2014. Population dynamic of fiddler crab, Uca sindensis (Decapoda: Ocypodidae) in Pohl port mangrove forest, Persian Gulf, Iran. Indian Journal of GeoMarine Sciences. 43: 12. 2217-2222.
15.Shin, H.T., Kamrani, E., Davie, P.J.F., and Liu, M.Y. 2009. Genetic evidence for the recognition of two fiddler crabs, Uca iranica and U. albimana (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae), from the northwestern Indian Ocean, with notes on the U. lactea species-complex. Hydrobiologia. 635: 373-382.
16.Apel, M., and Türkay, M. 1999. Taxonomic composition, distribution and zoogeographic relationships of the grapsid and ocypodid crab fauna of intertidal soft bottoms in the Arabian Gulf. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 49 (Suppl a): 131–142.
17.Shin, H.T., Saher, N.U., Kamrani, E., Ng, P.K.L., Lai., Y.C., and Liu, M.Y. 2015. Population genetics of the fiddler crab Uca sindensis (Alcock, 1900) (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae) from the Arabian Sea. Zoological Studies. 54: 1.
18.Saher, N.U., Sahir, O., Shih, H.T., Kamal, M., and Qureshi, N.A. 2014. On a new record of the genus Uca (Decapoda, Brachyura, Ocypodidae) found along the coast of Pakistan. Crustaceana. 87: 666-673.
19.Naderloo, R., and Turkay, M. 2012. Decapod crustaceans of the littoral and shallow sublittoral Iranian coast of the Persian Gulf: Faunistics, Biodiversity and Zoogeography, Zootaxa, 67p.
20.Saeedi, H., Kamrani, E., Nordhaus, I. and Diele, K. 2018. Sediment Temperature Impact on Population Structure and Dynamics of the Crab Austruca iranica Pretzmann, 1971 (Crustacea: Ocypodidae) in Subtropical Mangroves of the Persian Gulf. Wetlands. 38: 539-549.
21.Pauly, D., and Munro, J.L. 1984.Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fish byte.2: 1. 21.
22.Von Bertalanffy, L. 1938. A quantitative theory of organic growth. Human Biology Journals. 10: 181-213.
23.Pauly, D. 1978. A preliminary compilation of fish length growth parameters. Berichte desInstitut fur Meerekunde an der Christian-Albrechts Universitat Kiel, 55: 200p.
24.Beverton, R.J.H., and Holt, S.J. 1964. Tables of yield functions for fishery assessment. FAO Fisheries Technical Paper, Rome. 38: 49.
25.Koch, V., Wolff, M., and Diele, K. 2005. Comparative population dynamics of four fiddler crabs (Ocypodidae, genuse Uca) from a north Brazilian mangrove ecocystem. Marine Ecology Progress Series. 291: 177-188.
26.Litulo, C. 2005. Population structure and reproductive biology of the fiddler crab Uca inversa. Acta ecologica. 27: 135-141.
27.Hirose, G.L., and Negreiros-Fransozo, M.L. 2008. Population biology ofUca maracoani Latreille 1802-1803 (Crustacea, Brachyura, Ocypodidae) on the south-eastern coast of Brazil. Pan-American Journal of Aquatic Sciences. 3: 3. 373-383.
28.Correa, M.O.D.A., Andrade, L.S., Costa, C.R., Castilho, A.L., Bertini, G., and Fransozo, A. 2014. Vertical distribution by demographic groups of ghostcrab Ocypode quadrata (Crustacea: brachyuran). Biologia. 67: 905-915.
29.Naderi, M., Hosseini, A., Pazouki, J., Hedayati, A.A, and Lastra, M. 2017. Study of growth, reproduction and nesting behavior in Crab Ocypode rotundata on the southwest coast of Qeshm Island (salakh port). PHD thesis. Faculty of Fisheries and Environment. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
30.Zahedi, F., Kamrani, A., Suri Nejad, A., and Momeni, M. 2013. Population dynamics of Ocypode rotundata on the tidal shores of Jask port in Hormozgan province. Thesis. Hormozgan University, 103p.
31.Najafi, E., Shakoori, A., Gilan, E., and Niyameimandi, N. 2013. Reproductive biology of the ghost crab with the scientific name of Ocypode rotundata in Chabahar Bay. Thesis. Chabahar University of Maritime and Marine Sciences. 72p.
32.Gregati, R.A., and Negreiros-Fransozo, M.L. 2009. Population biology of the burrowing crab Neohelice granulate, (Crustacea: Decapoda: Varunidae) from a tropical mangrove in Brazil. Zoologia, 26: 32-37.
33.Pombo, M., and Turra, A. 2015. The Atlantic ghost crab Ocypode quadrata (Decapoda: Ocypodidae) as bioindicator of sandy beaches: assessment of the influence of environmental, behavioral and population factors. (Ph.D. thesis). University of Sao Paulo. Brazil. 144p.
34.Fransozo, A., Negreiros-Fransozo, M.L., and Bertini, G. 2002. Morphometric study of the ghost crab Ocypode quadrata (Fabricius, 1887) (Brachyura, Ocypodidae) from Ubatuba, São Paulo, Brazil. In Modern Approaches to the Study of Crustacea, E. Escobar-B riones & F. Alvarez (eds). Proceedings of the Crustacean Society 2000 Summer Meeting, held June 26–30, 2000, in Puerto Vallarta, Mexico. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 189-195.
35.Christy, J.H. 1987. Female choice and breeding behavior of the fiddler crab Uca beebei. Journal of Crustacean Biology, 7: 624-635.
36.Anthony, V.C., and Waring, G. 1980. The assessment and management of the George Bank herring fishery. Rapp. Conseil International pour l'Éxploration de la Mer. 177: 72-192.
37.Branco, J.O., and Fracasso, H.A.A. 2004. Biologia populacional de Callinectes ornatus (Ordway) na Armação do Itapocoroy, Penha, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 21: 1. 91-96.
38.Bezerra, L.E.A., and Matthews-Cascon, H. 2006. Population structure of the fiddler crab Uca leptodactyla Rathbun 1898 (Brachyura: Ocypodidae) in a tropical mangrove of northeast Brazil. An International Journal of Marine Sciences. 22: 1. 65-74.
39.Haley, S.R. 1972. Reproductive cycling in the ghost crab Ocypode quadrata (Fabricius) (Brachyura, Ocypodidae). Crustaceana, 23: 1-11.
40.Alberto, R.M.F., and Fontoura, N.F. 1999. Distribução e estrutura etária de Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) (Crustacea, Decapoda, Ocypodidae) em praia arenosa do litoral sul do Brasil. Revista Brasileira de Biologia 59: 95-108.
41.Graf, L.B., Meyer, A.A., Pegorini, F., Cherem, M.F., and Oliveira, E. 2008. Avaliacao histological do ciclo reprodutivo de Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) no litoral de Paraná, Brasil. RUBS, 1: 38-44.
42.del Castillo, V., Pérez, L.L., del Pilar Alonso, M., and Bortolini, J.L. 2015. Population structure and fecundity in Uca virens Salmon & Atsaides, 1968 (Decapoda: Ocypodidae) in southern Tamiahua lagoon, Veracruz, Mexico. Latin American Journal of Aquatic Research. 43: 1. 14-22.
43.Henmi, Y. 2003. Trade-off between brood size and brood interval and the evolution of underground incubation in three fiddler crabs (Uca perplexa,U. vocans, and U. dussumieri). Journal of Crustacean Biology, 23: 46-54.
44.Hines, A.H. 1982. Allometric constraints and variables of reproductive effortin brachyuran crabs. Marine Biology, 69: 309-320.
45.Thurman, C.L. 1985. Evaporativewater loss, corporal tempera- tureand the distribution of sympatricfiddler crabs (Uca) from southTexas. Comparative. Biochemistry and Physiology. 119: 279-286.
46.de Almeida Farias, A.C., da Silva Castiglioni, D., and José Eduardo Garcia, J.E. 2014. Population structure of the fiddler crab Uca thayeriRathbun, 1900 (Crustacea, Decapoda, Ocypodidae) in a tropical mangrove. Thalassas. 30: 1. 21-37.
47.Bezerra, A.E.L., and Matthews-Cascona, H. 2007. Population and reproductive biology of the fiddler crab Uca thayeri Rathbun, 1900 (Crustacea: Ocypodidae) in a tropical mangrove from Northeast Brazil. Acta Oecologica. 31: 251-258.