دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-97 
مدل شبیه سازی مصرف آبزیان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

صفحه 69-83

10.22069/japu.2021.19558.1611

امیر پرنیان؛ محمد حقیقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محسن نظری؛ مهناز حسین زاده