مدل شبیه سازی مصرف آبزیان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی ترویجی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمین غذای سالم و در کنار آن امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی کشورهای مختلف جهان می‌باشد. در ایران نیز سیاستگذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، در جهت افزایش تولید آبزیان در سالهای آتی است. افزایش مصرف آبزیان علاوه بر ارتقا سلامت جامعه، می‌تواند با تحریک تولید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در سطح کلان داشته باشد. هدف این مطالعه ارائه مدل شبیه سازی مصرف آبزیان از طریق بررسی عوامل تأثیر گذار بر مصرف آبزیان می‌باشد. به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای آبزیان، از روش پویایی شناسی سیستم‌ها بهره گرفته شده است. در این مطالعه با بررسی داده‌های آماری در دوره‌ی 20ساله (1398-1379) تقاضای مصرف آبزیان در دوره‌ی مذکور با استفاده از نرم افزار Vensim DDS مدل‌سازی و تا سال 1403 سناریوهای مختلف افزایش تقاضا پیش‌بینی شده است. سیاست‌های پیشنهادی فعالیت‌های بازاریابی برای محصولات دریایی فرآوری شده، افزایش آگاه‌سازی در خصوص مزایای سلامتی آبزیان و افزایش آموزش طبخ و خرید آبزیان می‌باشند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده اثر بخشی سیاست‌های پیشنهادی است. با توجه به نتایج این مطالعه، به منظور افزایش تقاضای آبزیان تا سال 1403 افزایش آگاه‌سازی در خصوص مزایای سلامتی آبزیان، آموزش طبخ و خرید و بازاریابی محصولات فرآوری‌شده دریایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of seafood demand; A system dynamic approach

نویسندگان [English]

  • amir parnian 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Hannan Amoozad Mahdiraji 3
  • Mohsen Nazari 4
  • Mahnaz Hosseinzadeh 3
1 Corresponding Author, Ph.D. Student of Business Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Dept. of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Dept. of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Dept. of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Providing healthy food and food security is one of the most fundamental concerns of countries. As for Iran, the policies made in this area are aimed at increasing aquaculture production and fisheries in the coming years. Increasing seafood consumption, in addition to promoting community health, can play an effective role in the socio-economic development of the country at the macro level by stimulating production. The purpose of this study is to present a model of seafood consumption simulation by examining the factors affecting seafood consumption. In order to investigate the factors affecting seafood demand, systems dynamics method has been used to develop the model. The model was simulated in Vensim DDS software. Using statistical data of 20 years period, the demand for aquatic food consumption was simulated and different scenarios of increasing demand have been forecasted until 2024. Proposed policies include marketing activities for processed seafood, raising awareness of aquatic food consumption health benefits, and increasing knowledge of aquatic food quality evaluation and cooking methods. The simulation result has verified the effectiveness of the proposed policies. With regard to the results of this study, in order to increase the demand for aquatic products by 1403, it is suggested to increase awareness about the health benefits of aquatic products, training in cooking and purchasing, and marketing of processed seafood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption model
  • Seafood
  • Dynamic Model
  • System dynamics
  • Demand
Adeli. A. 2015. Properties of fish and its nutritional value. Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics. 9: 3. 61-68.
Akinbode, S.O., and Dipeolu, A.O. 2012. Double-Hurdle Model of Fresh Fish Consumption among Urban Households in South-West Nigeria. Current Research Journal of Social Sciences 4(6): 431-439.
Almeida, C., Karadzic, V., and Vaz, S. 2015. The seafood market in Portugal: Driving forces and consequences. Marine Policy, 61: 87-94.
Amao, J.O., Oluwatayo, I.B., and Osuntope, F.K. 2006. Economics of Fish Demands in Lagos State, Nigeria, J. Hum. Ecol. 19(1): 25-30.
Birch, D., Lawley, M., and Hamblin, D. 2012. Drivers and barriers to seafood consumption in Australia. Journal of Consumer Marketing, 29(1): 64-73.
Bose, S.H., and Brown, N. 2000. A preliminary investigation of factors affecting seafood consumption behavior in the inland and coastal region of victoria, Australia. Journal of consumer studies and home economics, 24: 257-262.
Boyd, C.E., Tucker, C., McNevin, A., Bostick, K., and Clay, J. 2007. Indicators of resource use efficiency and environmental performance in fish and crustacean aquaculture. Reviews in Fisheries science, 15(4): 327-360.
FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. 223p.
FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.
Hanson, T., House, L., Sureshwaran, S., Posadas, B., and Liu, A. 2002. Opinion of US consumers toward Oysters: result of a 2000-2001 survey. US department of agricultural economics, Washington.
IANA (Iranian Agriculture News Agency). 1397. Transfer production and hidden water instead of water, www.Iana.ir.
Mankiw, N.G. 2014. Principles of economics. Cengage Learning.
Myrland, Ø., Trondsen, T., Johnston, R.S., and Lund, E. 2000. Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preferences, and barriers to consumption. Food quality and Preference, 11(3): 169-188.
Pahlow, M., Van Oel, P.R., Mekonnen, M.M., and Hoekstra, A.Y. 2015. Increasing pressure on freshwater resources due to terrestrial feed ingredients for aquaculture production. Science of the Total Environment,536: 847-857.
Pinto de Moura, A., Cunha, L.M.,Castro-Cunha, M., and Costa Lima, R. 2012. A comparative evaluation of women's perceptions and importance of sustainability in fish consumption.
Pieniak, Z., Verbeke, W., and Scholderer, J. 2010. Health‐related beliefs and consumer knowledge as determinants of fish consumption. Journal of human nutrition and dietetics.
Statistical Yearbook of Iran Fisheries Organization (2012-2016). 2017. Office of Planning and Budgeting. 64p.
Statistical Yearbook of Iran Fisheries Organization (2013-2018). 2019. Office of Planning and Budgeting. 64p.
Thorsdottir, F., Sveinsdottir, K., Jonsson, F. H., Einarsdottir, G., Thorsdottir, I.,and Martinsdottir, E. 2012. A model of fish consumption among young consumers. Journal of Consumer Marketing, 29(1): 4-12.
Tien Thong, N., and Solgaard, H.S.2017. Consumer’s food motives and seafood consumption. Food Quality and Preference. 56: 181-188.
Wan, W., and Hu, W. 2012. Athome Seafood consumption in Kentucky: A Double-Hurdle model approach, selected Paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Birmingham, AL, February 4-7.