دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-103 
امکان‌سنجی اجرای معیشت جایگزین در تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل

صفحه 89-103

10.22069/japu.2021.18220.1548

سعید شربتی؛ میثم سالارجزی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سحاب میرا؛ کریم محمدی