دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-115 
بررسی فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان مازندران

صفحه 21-31

10.22069/japu.2020.16625.1501

فاطمه سادات تهامی؛ مژگان روشن طبری؛ ابوالقاسم روحی کلاگر؛ مهدی نادری جلودار؛ محمدعلی افرایی بندپی