اثر اسانس فلفل دلمه سبز (Capsicum annuum) بر ویژگیهای کیفی سوسیس کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی رودکی، تنکابن، ایران

چکیده

سوسیس ماهی یکی از فرآورده هایی است که جهت ایجاد تنوع و افزایش مصرف آبزیان تولید می شود. از آنجایی که بخش اعظم این فرآورده ها از گوشت ماهی تشکیل می شود بنابراین عمر ماندگاری بسیار کوتاهی دارد. یکی از راههای حفظ کیفیت و افزایش عمرماندگاری این گونه محصولات استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی می باشد. در این تحقیق از اسانس فلفل سبز (Capsicum annuum) که به روش تقطیر با آب (Clevenger) استخراج شد. مقدار ترکیبات فنول کل و DPPH در اسانس فلفل دلمه سبز به ترتیب (mg/g) 3/146 و (mg/ml) 37/1 بوده است. اسانس استخراج شده با غلظت های 2 و 4 درصد (W/V) روی سوسیس ماهی کپور نقره ای اسپری شده و در دمای یخچال نگهداری گردید. سپس در فواصل زمانی 5 روزه به ارزیابی شیمیایی شامل pH، TBA و TVB-N، فاکتورهای میکروبی شامل (باکتریهای مزوفیل، سودموناس ها، کلیفرم و کپک و مخمر) و ارزیابی حسی پرداخته شد. براساس نتایج تیمار 4 درصد اسانس فلفل دلمه سبز بیشترین میزان ماندگاری به مدت 25 روز را داشته است و اختلاف بین تیمار 4 % با تیمارهای 2% و شاهد معنی دار (05/0 p˂) بوده است. بنابراین استفاده از اسانس فلفل دلمه سبز برای نگهداری و افزایش عمر ماندگاری سوسیس کپور نقره ای مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of (Capsicum annuum) essential oil on the qualitative characteristics of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) during storage in the refrigerator

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Bahmani 1
  • Meysam Navaie 2
1 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Institute, Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran
2 M.Sc. Graduate, Dept. of Food Science and Technology, Rodaki Institute of High Education, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Fish sausage is one of the products that is produced to create variety and increase the consumption of fish. Since most of these products are made of fish, so they have a very short shelf life. One of the ways to maintain quality and increase the shelf life of such products is to use natural antioxidants. In this study, the essential oil of green pepper (Capsicum annuum) was extracted by water distillation (Clevenger). The amount of total phenol and DPPH in green pepper essential oil was 146.3 mg/g Gallic acid and 1.37 mg/ml, respectively. The extracted essential oil was sprayed on silver carp sausages at concentrations of 2 and 4% (W/V) and stored in a refrigerator. Then, at 5-day intervals, were performed chemical (pH, TBA, and TVB-N), microbial (mesophilic, Pseudomonas, coliforms and mold and, yeast), and sensory evaluation. Based on the results of the sensory, microbial, and chemical evaluation, treatment of 4% green pepper essential oil had the longest duration for 25 days and the difference between 4% treatment with 2% and control treatments was significant (p˂0.05). Therefore, the use of green pepper essential oil is suitable for preserving and extending the shelf life of silver carp sausage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish sausage
  • Silver carp
  • Essential oil (Essence)
  • Capsicum annuum
AOCS. 2004. Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists' Society. Champaign: American Oil Chemists' Society.
Ashie, I. 1996. Spoilage and shelf life. J. Food Sci. pp. 36-121.
Azman, N.A.M., Gallego, M.G., Segovia, F., Abdullah, S., Shaarani, S.M., and Pablos, M.P.A. 2016. Study of the properties of bearberry leaf extracts as a natural antioxidant in model foods. Antioxidants. 5: 2-11.
Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential application in foods- a review. Inter. J. Food Microbiol. 94: 3. 223-253.
Calsamiglia, S., Busquet, M., Cardozo, P.W., Castillejos, L., and Ferret, A. 2007. Invited review: Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. J. Dairy Sci. 90: 6. 2580-95.
Devatkal, S.K., Narsaiah, K., and Borah, A. 2010. Antioxidant effect of extracts of kinnow rind, pomegranate rind and seed powders in cooked goat meat patties. Meat Sci. 85: 155-59.
Dorman, H.J., and Deans, S.G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. J. Appl. Microbiol. 88: 2. 308-16.
Dorman, H.J.D., and Deans, S.G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. J. Appl. Microbiol. 88: 308-316.
El-Emery, N.A. 1993. Egyptian medicinal plants. J. Environ. Stud. 2: 18-19.
FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture, 243p.
Friedman, M., Henika, P.R., and Mandrell, R.E. 2002. Bactricidal activities of plant essential oils and some of their isolated constituents against Campylobacter jejuni, Escherichia coli; Listeria monocytogenes and Salmonella enterica. J. Food Prod. 65: 1545-1560.
Gram, L., and Huss, H.H. 1996. Microbiological spoilage of fish and fish products. Food Microb. 33: 121-37.
Gupta, P.C., Dutta, B., Pant, D., et al. 2009. In vitro antibacterial activity of Artemisia annua Linn. Growing in India. Inter. J. Green Pharm. 3: 255-258.
Habibi, Z., Ghanian, S., Ghasemi, S.,and Yousefi, M. 2013. Chemical composition and antibacterial activity of the volatile oil from seeds of Artemisia annua L. from Iran. Natural Product Research, 27: 198-200.
Hashemi Gahruie, H., Hosseini, S.M.H., and Shad, E. 2017.  Lipid Oxidation, Color Changes, and Microbiological Quality of Frozen Beef Burgers Incorporated with Shirazi Thyme, Cinnamon and Rosemary Extracts.J. Food Qual. 1-9. DOI: 10.1155/2017/ 6350156.
Herzi, N., Bouajila, J., Camy, S., Romdhane, M., and Condoret, J. 2013. Comparison of different methods for extraction from Tetraclinis articulata: Yield, chemical composition and antioxidant activity. Food Chemistry, 141: 4. 3537-3545.
ISIRI. 2007. Institute of Standards and Industrial Research. Standard No. 4791. Meat and meat products - Counting possible Pseudomonas species - Test method - First revision.
ISIRI. 2007. Institute of Standards and Industrial Research. Standard No. 10899 Microbiology of Food and Animal Feed - Comprehensive method for counting mold and yeast -First Edition.
ISIRI. 2007. Institute of Standards and Industrial Research. Standard No. 9263 Microbiology of food and animal feed - a comprehensive method for counting coliforms - colony counting method - first edition.
ISIRI. 2007. Institute of Standards and Industrial Research. Standard No. 2395 Microbiology of food and animal feed - a comprehensive method for counting coliforms - colony counting method - first edition.
Iran Fisheries Organization (IFO). 2018. Statistical Yearbook of Iran Fisheries Organization.
Jafarpour, S.A., Hajidon, H., and Rezaei, M. 2013. Enhancement of quality properties of common carp (Cyprinus carpio) surimi by addition of soy protein isolate. J. Res. Innov. Food Sci. Technol. 2: 1. 93-108.
Jime´nez-Colmenero, F., Carballo, S., and Cofrades. 2001. Review. Healthier meat and meat products: their role as functional foods. Meat Science, 59: 5-13.
Kazemi, F. 2002. Effect of different drying methods and Essential method of obtaining on the essential qualitative and essential oil components Roman chamomile flowers, M.Sc. thesis of Horticultural Sciences, tarbiat Modares University, Faculty of Agriculture, [Persian]
Khaleghi, A., Rezaei, K., Kasaei, M.R., Khosravi-Darani, K., and Soleymani, M. 2013. Evaluation of antioxidant properties of Berberis crataegina extract on fat oxidation of beef sausages during refrigerated storage. Iran. J. Nutr. Sci. Food Technol. 7: 5. 345-353.
Klinic, B. 2009. Microbiological, sensory and color changes of anchovy (Engraulis encrasicholus) patties during refrigerated storage. J. Muscle Food.  20: 129-137.
Li, T., Li, J., Hu, W., Zhang, X., Li, X., and Zhao, J. 2012. Shelf-life extension of crucian carp (Carassius auratus) using natural preservatives during chilled storage. J. Food Chem. 135: 140-145.
Maghsoudloo, S., Pourashuri, P., and Shabanpouri, B. 2017. Enhancement of the nutritional status and quality of enrcihed silver carp (Hypophthalmichthys moltrix) sausage by fish oil. Scientific – Res. J. Fish. Sci. Technol. 6: 1. 101-117.
Maghsoudlou, Y., Asgharpoor, A., and Ariaiee, P. 2013. Effect of Satureja khosestanica essential oil on bacterial, chemical and sensory properties of frankfurter sausages. J. Res. Innov. Food Sci. Technol. 2: 3. 279-294.
Nawar, W.W. 1996. Lipids. Chp. 5. In: OR Fennema, editor. Food chemistry. 3rd ed. New York: Marcel Dekker. pp. 226-319.
Pires, M.A., Munekata, P.E., Villanueva, N.D., Tonin, F.G., Baldin, J.C., Rocha, Y.J., and Trindade, M.A. 2017. The Antioxidant Capacity of Rosemary and Green Tea Extracts to Replace the Carcinogenic Antioxidant (BHA) in Chicken Burgers. J. Food Qual.
Pezeshk, S., Rezaei, M., Rashedi, H., and Hosseini, H. 2012. Investigation of antibacterial and antioxidant activity of turmeric extract (Curcuma Longa) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in vitro. Quar. J. Food Sci. Technol.
35: 9. 77-87.
Pezeshki, P. 2015. Investigation on the antimicrobial effects of Portulaca oleracea leaves essence and extract on Staphylococcus aureus to reduce nitrate used in meat products. J. Food Ind. Res. 5: 3. 479-490.
Pourmalai, F., Jafarpour, S.A., and Yeganeh, S. 2017. Evaluation of antioxidant and antibacterial effects of marjoram essential oil (Origanum Vulgare L.) on the shelf life of surimi prepared from common carp (Cyprinus carpio) during the storage period in freezing (18 °C). Iran. J. Natur. Resour. 70: 1. 44-59.
Ozogul, F., Polat, A., and Ozogul, Y. 2004. The effects of modified atmosphere packaging and vacuum packaging on chemical, sensory and microbiological changes of sardines (Sardina pilchardus). Food Chemistry, 85: 49-57.
Rahmani Farah, K., Shabanpoor, B., and Shabani, A. 2012. Comparison of proximate analysis and physicochemical changes in fish sausage during refrigerated storage. J. Util. Cul. Aqua. 1: 2. 63-82.
Ruiz-Capillas, C., and Moral, A. 2005. Sensory and biochemical aspects of quality of whole bigeye tuna (Thunnus obesus) during bulk storage in controlled atmospheres. Food Chemistry, 8: 347-354.
Sallam, K.I. 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. Food Control, 18: 566-575.
Sedaght, N., Mohammad-Hosseini, M., Khoshnoudi-Nia, S., Habibi, M.B., and Koocheki, A. 2015. Antimicrobial Properties of CMC-based Edible Films Incorporated with Coriander and Citrus Lemon Essential oils on the Shelf-life of Fresh Lamb-meat at Refrigerator Temperature. Iran. J. Nutr. Sci. Food Technol. 9: 4. 53-62.
Soccol, M.C.H., Oetterer, M., Gallo, C.R., Spoto, M.H.F., and Biato, D.O. 2005. Effects of modified atmosphere and vacuum on the shelf Life of tilapia (Oreochromis niloticus) fillets. Brazil. J. Food Technol. 8: 1. 7-15.
Thomas, M.J. 2000. The role offree radical and antioxidant. Nutrition, 16: 7-8. 716.
Viuda-Martos, M., Ruiz-Navajas, Y., Fernández-López, J. and Pérez-Álvarez, J.A. 2009. Effect of adding citrus waste water, thyme and oregano essential oil on the chemical, physical and sensory characteristics of a bologna sausage. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 10: 655-660.