امکان‌سنجی اجرای معیشت جایگزین در تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 کارشناس‌ارشد شیلات، اداره کل حفاظت محیط زیست، استان گلستان

5 کارشناس‌ارشد علوم اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، استان گلستان

چکیده

تالاب‌های آلماگل، آجی‌گل و آلاگل استان گلستان با جای گرفتن در فهرست پیمان‌نامه رامسر از بخت فرامرزی برای بهبود جایگاه خویش برخوردار می‌باشند. دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بن‌مایه‌های آبی و فشار وارده از سوی گروه‌های مردمی پیرامون تالاب‌ها برای بهره‌برداری از بن‌مایه‌های زیستی و نازیستی آن‌ها از دسته چالش‌های است که مهار و پایش آن نیازمند راه‌کاری است که فرنود آن پاسداری از تالاب‌های سه‌گانه بدست خود مردمان بومی می‌باشد. امروزه با برپای برنامه‌های معیشت جایگزین می‌توان اقتصاد خانوارهای روستایی را بهبود بخشیده و از این راه نیاز آن‌ها را برای استفاده از بن‌مایه‌های تالاب کاهش داد. در پژوهش کنونی پس از بررسی دارایی‌های پنج‌گانهِ اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، انسانی و فیزیکی در دو روستای پیرامون تالاب‌های سه‌گانه (تنگلی و اُوخی‌تپه) و با بکارگیری روش مشارکت سریع، برای برپایی پیشه‌های جایگزین و نو اقدام گردیده و سپس با ارزیابی اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی بهترین گزینه‌ها را برای آموزش و گسترش پیشه‌ها به مردمان بومی پیشنهاد گردیده است. فرنودهای این پژوهش نشان داده است که در این دو روستا می‌توان از 13 پیشه پیشنهادی 10 پیشه هماهنگ با محیط‌زیست را برای پشتیبانی از تالاب‌های سه‌گانه برنامه‌ریزی و راه‌اندازی نمود. این پیشه-ها بر پایه برتری برای آموزش و اجرا در این دو روستا به‌ترتیب دربرگیرنده صنایع دستی ترکمن، کشت ارقام کشاورزی دیم و کم‌آب‌خواه، کرم ورمی کمپوست، پرنده‌نگری، تولید گیاهان دارویی، خانه‌های بوم‌گردی، پرورش شترمرغ، مزارع تولید برق، پرورش بلدرچین و مرغ بومی و فرآورده‌های گلخانه‌ای پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of implementing alternative livelihoods in Alagol, Almagol and Ajigol wetlands

نویسندگان [English]

  • Saeed Sharbaty 1
  • Meysam Salarjazi 2
  • Ahmad Abedi Sarvestani 3
  • Sahab Mira 4
  • Karim Mohammadi 5
1 Lecturer, Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 2Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural
3 Associate Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran,
4 Master of Fisheries, General Department of Environmental Protection, Golestan Province,
5 Master of Social Sciences, General Department of Environmental Protection, Golestan Province
چکیده [English]

Alagol, Almagol and Ajigol wetlands of Golestan province have a cross-border chance to improve their position by being included in the list of Ramsar Convention. Climate change, water resources reduction and the pressure exerted by people groups of around the wetlands to exploit their biological and non-biological resources are among the challenges that need to be addressed and monitored as a result of protecting the triple wetlands by themselves. Today, with the implementation of alternative livelihood programs can improve rural economies and thereby reduce their need to use wetland resources. In the present study, after examining the five assets of social, economic, natural, human and physical in the two villages around the three wetlands (Tangli and Ookhi Tappeh) and using the rapid participation method, alternative jobs were set up and then with social evaluation, economic and environmental, the best options for training and expanding jobs to indigenous people have been proposed. The results of this study have shown that in these two villages, out of 13 proposed jobs, 10 environmentally friendly jobs can be planned and launched to support the triple wetlands. These jobs are based on excellence for training and implementation in these two villages, respectively, including Turkmen handicrafts, cultivation of rainfed and low-water-loving agricultural cultivars, vermicompost, ecotourism houses, production of medicinal plants, electricity farms, ostrich breeding and greenhouse products were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alagol
  • Almagol and Ajigol wetlands
  • alternative livelihood
  • indigenous people
Consulting Engineers of Pajohab Shargh, 2013. Bed boundary studies and wetland privacy of Alagol, Almagol and Ajigol. Golestan Regional Water Company, 63p. (In Persian)
Dorbeiki, M. 2015. Comprehensive catchment management program of international wetlands of Alagol, Almagol and Ajigol International Wetlands. Head Office of Golestan Province. 59p.
Dorbeiki, M. 2018. Basic Studies of Alagol, Almagol and Ajigol International Wetlands. Head Office of Golestan Province. 85p. (In Persian)
Dorbeiki, M. 2019. Integrated Management Plan Basin of Alagol, Almagol and Ajigol International Wetlands. Head Office of Golestan Province. 100p. (In Persian)
Hafez Zamin Youth Association (DAMON), 2014. International biodiversity conservation project in the central Zagros conservation area. Iran Environmental Protection Organization, 122p. (In Persian)
Iranian Wetlands Protection Plan. 2017. Alternative Livelihood, Narrated by CIWP, Mehre Sadegh Press, Tehran, 142p. (In Persian)
Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic Of IRAN, 2004.Law of the fourth economic, Socialand Cultural Development Plan ofthe Islamic Republic of Iran, 150p.(In Persian)
Keyabi, B., Ghaemi, R.A., and Abdoli, A. 2009. Wetland and River Ecosystems Golestan Province. Department of the Environment Golestan Provincial Office of D.O.E. 169p. (In Persian)
Keyabi, B., Majnonian, H., Gashtasb, H., and Mansouri, J. 2003. Proposed criteria for assessing the conservation status of Iranian wetlands. J. Environ. Stud.33: 74-89. (In Persian)
Sadeghloo, T., Sojasi Qeidari, H., and Palouj, M. 2016. Rural sustainable livelihood development (Strategiesand Solutions). Agricultural Education Research Publications, 363p. (In Persian)
WCED. 1987. Food 2000: Global policies for sustainable agriculture. A report of the advisory panel on food security, agriculture, forestry and environment to the World Commission on Environment and Development. Zed Books, London, New Jersey, 126p.