نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر ترکیب صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی امیرآباد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-32

10.22069/japu.2020.15732.1466

فهیمه کریمی؛ سعید گرگین؛ منوچهر بابانژاد؛ حسینعلی خوش باوررستمی


اثرات مرگ ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در تور گوشگیر بر کیفیت و ماندگاری آن در یخچال

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 29-39

10.22069/japu.2019.13603.1393

زهره امینی خواهان؛ سعید گرگین؛ بهاره شعبان پور؛ محسن یحیایی