بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی گل آذین ماهی خزری (Atherina boyeri caspia (Risso, 1810 در سواحل سلمانشهر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیلات / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ماهی گل‌آذین از ماهیان پلاژیک و بومی دریای خزر است که در سرتاسر دریای خزر و مصب‌های رودخانه‌های منتهی به آن پراکنش دارد. این گونه ارزش اقتصادی بالایی ندارد اما به‌دلیل اینکه مورد تغذیه ماهیان خاویاری قرار می‌گیرد دارای اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی برخی خصوصیات زیست‌سنجی این گونه در سواحل سلمانشهر پرداخته است. نمونه‌ها با استفاده از قلاب صید و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 30 ویژگی زیست‌سنجی و 3 ویژگی شمارشی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین وزن کل 506/7 گرم، میانگین طول کل 487/102 میلی‌متر، به‌دست آمد. در بررسی خصوصیات شمارشی گل‌آذین ماهی در سواحل سلمانشهر، تعداد شعاع‌های باله پشتی اول 6 عدد مشاهده شد. شیب خط رگرسیون بین طول و وزن 441/2 محاسبه و نوع رشد آلومتریک منفی محاسبه شد. در مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت‌هایی در ویژگی‌های یاد شده دیده شد (طول پس باله پشتی) که می‌تواند به دلیل اختلافات زیستگاهی ماهیان و شرایط اکولوژیکی منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of some influence fish morphology characteristics Atherina boyeri caspia (Risso, 1810) fish Caspian on shores of the Salman Shahr

چکیده [English]

Fish and pelagic fish inflorescence of the Caspian Sea is across the Caspian Sea and river estuaries leading to it is distributed. This species of high economic value, but because the sturgeon lie about nutrition is important. This study explores some biometric characteristics and has been counting these species off the coast of Salman Shahr. Samples were collected using hooks were studied in the laboratory. A total of 30 biometric features and characteristics of the measured count was 3. Based on the results, the mean weight of 7.506 grams, average total length 102.487 mm. In numerical characteristics inflorescence fish off the coast of Salman Shahr, the number of first dorsal fin rays 6 eggs. The slope of the regression line between the length and weight were 2.441, and the type of negative allometry was determined. Compared to other studies showed (Postdorsal length) the differences in the characteristics of memory which can be due to differences between fish habitat and and ecological conditions of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Atherina boyeri caspia
  • Caspian Sea
  • Ecology
1. Abdoli, A. 2000. Iran's domestic water fish, wildlife Museum of Nature and Iran. Tehran. (In
persian)
2. Amri Sahebi, A., Taghavi, H., and Fazli, H. 2015. Age, gender and fish growth parameters
inflorescence (Atherina boyeri Risso, 1810) South coast of the Caspian Sea (Power station
Neka) First National Congress of Biology and Natural Sciences Iran, Tehran, center
strategies to achieve sustainable development, Iran's Society for the Protection of Nature. (In
persian)
3. Andreu-Soler, A., Oliva-Paterna, F.J., and Torralva, M. 2003. Growth strategy of Atherina
boyeri Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian
Peninsula). 54: 95-112, ISSN, 0214-7688.
4. Bagenal, T.B. 1987. Methods for assessment of fish production in freshwater. 3rd edition.
Blackwell Scientific Publication, XVT. 365p.
5. Bakhoum, S.A. 1994. Comparative study on Length-Weight relationship and condition
factor of the genus Oreochromis in polluted and non-polluted parts of Lake Mariut, Egypt.
Bulletin of the National Institute of Oceanography and Fisheries. 20(1): 201-210.
6. Ben-Tuvia, A., and Gon, O. 1983. The biology of Boyer’s sand smelt, Atherina boyeri Risso
in the Bardawil Lagoon on the Mediterranean coast of Sinai. Journal Fish Biology, 22: 531-
541.
7. Biswas, S.P. 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers. 157p.
8. Froese, R. 2006. Cube law, condition factor and weight-length relationship: history,
metaanalysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology. 25: 241-253.
9. Ghorbanalidost, Gh., Keyvan, A., and Ramin, M. 2004. Morphology and structure of fish
populations in the southern coast of the Caspian Sea Atherina boyeri (Anzali shores). Iran's
scientific community fisheries. Issue 12(2): 78-63. (In persian)
10.Ighdari, M., Ighdari, S., and Porsofi, T. 2014. Survey length frequency and the length-weight
Atherina caspia Caspian fish in Golestan coasts. The first conference of ichthyology Iran,
Isfahan University of Technology. (In persian)
11.King, M. 1995. Fisheries biology assessment and management. Fishing News Book, 340p.
12.Koutrakis, E.T., Kamidis, N.I., and Leonardos, I.D. 2004. Age, growth and mortality of a
semi-isolated lagoon population of sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810) (Pisces:
Atherinidae) in an estuarine system of northern Greece. Journal Apply Ichthyology. 20: 382–
388, ISSN, 0175–8659.
13.Murta, A.G. 2002. Morphological variation of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the
Iberian and North African Atlantic: Implications for stock identification. Journal of Marine
Science, 57(4): 1240-8.
14.Nelson, J.S. 1993. Fishes of the world, 2th edition. A Wiley Interscience Publication.
Moskova. 538p.
15.Pauly, D., and Munro, J.I. 1984. Once more on the comparison of growth in fish and
invertebrates, ICLARM. Fishbyte, ICLARM. 2(1): 21p.
16.Pinheiro, A., Teixeira, C.M., Rego, A.L., Marques, J.F., and Cabral, H.N. 2005. Genetic and
morphological variation of Solea lascaris (Risso, 1810) along the Portuguese coast. Fishery
Research, 73(1-2): 67-78.
17.Teixeira-de Mello, F., Iglesias, C., Borthagaray, A.I., Mazzeo, N., Vilches, J., Larrea, D.,
and Ballabio, R. 2006. Onthogenic allometric coefficient changes. Implicances of diet shift
and morphometric attributes in Hoplias malabaricus (Bloch) (Characiforme, Erythrinidae).
Journal of Fish Biology. 69: 1770–1778.
18.Turan, C. 1999. A note on the examination of morphometric differentiation among fish
populations: The truss system. Turkish Journal of Zoology. 23: 259-263.
19.Wootton, R.J. 1990. Ecology of teleosti fishes. Chapman and Hall, Fish and Fisheries Series
1. 404x.
20.Zahedi, M., and Rahimi Bashar, M. 2015. Fish age and growth Atherina caspia (Eichwald,
1838) on the southern coast of the Caspian Sea (Estuary Sefidrud). Journal of Applied
Ichthyology research. Volume 2, Issue 4: 82-71. (In persian)