مقایسه کارایی و پتانسیل صید‌شبح در گرگورهای سیمی و میلگردی در آب‌های استان بوشهر (خلیج‌فارس)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه تولید و بهره برداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه گرگان

4 سافینا سنتر

5 سازمان شیلات ایران

6 دانشگاه گنبد

7 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

به فرایند صید ابزارهای صیادی که از کنترل خارج می‌شوند، صید شبح می‌گویند. ابزارهایی که به دلایل مختلف رها، گم و یا دور انداخته‌شده (ALDFG) می‌توانند اثرات نامطلوب اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کنند. ابزارهای صید غیرفعال مانند انواع قفس‌ها، اثرات شدیدتری را پس از رها شدن در آب ایجاد می‌کنند. گرگورها یکی از انواع قفس‌ها هستند که سالانه تعداد زیادی از آن‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان، در دریا رها می‌شوند. در سال‌های اخیر نوعی از گرگورها با بدنه‌ای میلگردی پوشیده شده از تور در آب‌های بوشهر مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه که از آبان تا تیرماه 1400 در آب‌های بوشهر انجام شد، درمجموع با انجام 310 سفر دریایی در 30 مختصات، توسط 9 شناور، 90 گرگور میلگردی موردبررسی قرار گرفت. همگی با ماهی خارو و گربه‌ماهی، طعمه دار شده بودند تعداد 24 گونه از 12 خانواده شناسایی شد. بیشترین گونه‌ی مشاهده‌شده، ماهی هامور (Epinephelus coioides) بود.. نتایج نشان داد که همه‌ی گرگورها‌ی میلگردی درصورتی‌که گم نشوند پس از پایان صید به خشکی باز‌می‌گردند. عمده‌ی دلایل گم‌شدن، به ترتیب شامل سرقت، تور ترال، تور گوشگیر کف بود. هیچ‌یک از گرگورها به‌عمد، توسط صیادان در دریا رها نشد. همچنین برای تائید نتایج نمونه‌برداری، تعداد 40 پرسشنامه بین صیادان توزیع شد. با‌توجه‌به نتایج، گرگورهای میلگردی ازنظر عمر، استحکام، صرفه‌ی اقتصادی و کمتر بودن میزان ALDFG، بر گرگورهای سیمی اولویت‌دارند. توصیه می‌شود محققان، با ترکیب دانش خود با تجارب صیادان به طراحی گرگورهایی با معایب کمتر با حفظ محاسن مدل‌های مختلف گرگور، به ویژه ازنظر اقتصادی و زیست‌محیطی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the efficiency and potential of ghost fishing in wire and rebar gargoors in the waters of Bushehr province (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

 • Najmeh Haghighatjou 1
 • Saeid Gorgin 2
 • Rasoul Ghorbani 3
 • Eric Gilman 4
 • Reza Naderi 5
 • Hadi Raeisi 6
 • Shokrollah Farokhbin 7
1 Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Gorgan University
4 The Safina Center
5 Iran Fisheries Organization
6 Gonbad Kavus University
7 Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

The process of catching fishing gear that goes out of control is called ghost fishing. Abandoned, lost or discarded fishing gears (ALDFG) can cause adverse economic and environmental effects. Passive fishing gears, such as cages, produce more severe effects after being released into the water. Gargoors are one of the types of cages, which every year a large number of them are left in the sea in the Persian Gulf and the Oman Sea, for various reasons. In recent years, a new generation of gargoors with a rebar body covered with net are used in the waters of Bushehr. In this study, which was conducted from November to July 1400 in the waters of Bushehr, totally, in 310 cruises in 30 coordinates, by 9 vessels, 90 gargoors made of rebar were surveyed. All of them were baited with wolf herring and catfish. 24 species from 12 families were identified. The most observed species was Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). The results showed that all the gargoors made of rebar, if they are not lost, return to the land after the end of fishing. The main reasons for getting lost were theft, trawling, and bottom gillnets, respectively. Also, to confirm the sampling results, 40 questionnaires were distributed among the fishermen. According to the results, rebar gargoors are preferred over wire gargoors in terms of life, strength, economic efficiency and lower amount of ALDFG. It is recommended that researchers combine their knowledge with the experiences of fishermen to design gargoors with fewer disadvantages while maintaining the merits of different gargoor models, especially from the economic and environmental point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ghost fishing
 • Gargoor
 • Rebar gargoor
 • Bushehr
 • Persian Gulf