بررسی خصوصیات زیستی ماهی حلوا سیاه Parastromateus niger (Bloch,1795) در آب‌های ساحلی استان سیستان و بلوچستان (دریای عمان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه علوم محیط زیست دریایی، دانشکده علوم شیلات، علوم شیلات دانشگاه هوکایدو،

4 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سلطان آگنگ تیرتایاسا، بانتن، اندونزی

5 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده

حلوا سیاه ( (Parastromateus nigerیکی از مهم‌ترین گونه‌های تجاری در طول نوار ساحلی دریای عمان بوده است. در این مطالعه با هدف بررسی فراوانی طولی، وزنی، دور بدن یا آبشش، طول بهینه صید، طول بی‌نهایت و طول بلوغ جنسی در آب‌های ساحلی سیستان و بلوچستان انجام شد. عملیات نمونه برداری از آذر تا دی 1399در صید انجام شد. دامنه طولی ماهی حلوا سیاه بین 40/45-18 سانتی متر و طول بهینه صید آن 6/29 سانتی‌متر به‌دست آمد. حداقل و حداکثر وزن در ماهی حلوا سیاه بین 1900-112 گرم با میانگین وزنی 453/396 گرم به‌دست آمد. رابطه طول کل- وزن ماهی حلوا سیاه به‌صورت 2016/3TL0094/0=W محاسبه شد. ضریب همبستگی (R2 ) در این معادله 9622/0 بدست آمد. نتایج نشان مقدار محاسبه شده پارامتر b (2016/3) که نشان دهنده رشد این گونه در دریای عمان به‌صورت رشد ناهمگون و آلومتریک مثبت است. رابطه طول کل- دور بدن یا دور آبشش در ماهی حلوا سیاه به‌صورت 7124/1+Gg0555/1Gmax= محاسبه شد. ضریب همبستگی (R2) در این رابطه 9247/0 بدست آمد. طول بی نهایت (L_∞) در این مطالعه 3/47 سانتی‌متر برآورد شد. طول بلوغ جنسی (Lm50) ماهی حلوا سیاه 6/26 سانتی‌متر محاسبه شد که نشان داد که 65 درصد ماهیان صید شده نابالغ بوده اند و فرصتی برای تخم‌ریزی نداشته‌اند. با مطالعات و برنامه ریزی‌های بلند مدت این ذخایر و اطلاعات مربوط به فروانی طولی، وزنی، روابط طول-وزن و طول بهینه صید می‌تواند تاثیر بالایی بر شناخت ذخایر این ماهیان و کاهش فشار صیادی بر منابع آبزیانی هم‌چون ماهی حلوا سیاه در استان سیستان و بلوچستان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the biological characteristics of Black Pomfret Parastromateus niger (Bloch, 1795) in coastal waters of Sistan and Baluchistan province (Oman Sea)

نویسندگان [English]

  • Mona Zellibooriabadi 1
  • Saeid Gorgin 2
  • Yasuzumi Fujimori 3
  • Adi Susanto 4
  • Ali Sadough Niri 5
  • parviz zare 1
1 Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
3 Department of Marine Environmental Science, Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University Fisheries Sciences
4 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, University of Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia.
5 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science, Chabahar Maritime University
چکیده [English]

Black Pomfret (Parastromateus niger) is one of the most important commercial species along the coast of the Oman Sea. In this study, the length frequency, weight, length-girth relationship, infinite length (L_∞) and optimum length were investigated in the coastal waters of Sistan and Baluchistan. Sampling were carried out from November to December 2020. The length range of Black Pomfret was 18-45.40 cm and its optimum length was 29.6 cm. The minimum and maximum weight was 112-1900 g with a mean weight of 396.453 g in Black Pomfret. The length-weight relationship of Black Pomfret was calculated as W= 0.0094TL3.2016. The correlation coefficient (R2) was 0.9622. The results showed that the calculated value of b parameter (3.2016), which indicates the natural growth of this species in Oman Sea, is positive allometric. The total length-girth relationship of Black Pomfret was calculated as Gmax=1.0555Gg+1.7124. The correlation coefficient (R2) was 0.9247. The L_∞was estimated at 47.3 cm. The length maturity (Lm50) of Black Pomfret was calculated to be 26.6 cm, and 65% of the fish caught were immature and did not have a chance to spawn. With studies and long-term planning of these stocks and the information related to the length frequency, weight, length-weight relationships, length-girth relationships and optimum length can have a great impact on the knowledge of the stocks of these fish and reduce fishing pressure on aquatic resources such as black Pomfret in Sistan and Baluchistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black Pomfret
  • Length-weight relationship
  • Infinities length (L_∞)
  • Length maturity (Lm50)