بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر ترکیب صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی امیرآباد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی گروه تولید و بهره برداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

4 اداره کل شیلات مازندران

چکیده

در گذشته ماهی آنچوی فراوان ترین میزان صید را در بین ماهیان کیلکای دریای خزر تشکیل می داد اما طی سالیان اخیر، به علت کاهش ذخایر گونه های کیلکا، کیلکای معمولی گونه ی غالب صیادان شده است. با توجه به تغییر ساختار جمعیتی بنظر می رسد ضروری است تا بازنگری در رابطه با ادوات صیادی مذکور صورت گیرد بر این اساس مطالعه ای جهت بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر فراوانی طولی صید کیلکا در ماه های تیر و مرداد سال 1396 در آب های بندر صیادی امیرآباد انجام شد. در این رابطه، از سه تور با چشمه های 5.5، 7 و 8.5 در سه شب اقدام به صید نمودیم. وزن و طول 3000 نمونه ماهی در بیش از 10 بار تورریزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 99 درصد ماهیان صید شده را کیلکای معمولی تشکیل داده است. کمترین میانگین طولی مشاهده شده کیلکای معمولی در تور با چشمه ی 5.5 میلی متر می باشد (). مقایسه طولی ماهیان صید شده در تورهای با چشمه مختلف نشان داد که در چشمه های 7 و 8.5 میلی متر و 7 و 5.5 میلی متر تفاوت معناداری نشان می دهد در حالیکه در چشمه های 5.5 و 8.5 میلی متر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنظر می رسد برداشت از جمعیت های مختلف ماهی علت اصلی نتایج بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of changes in conical lift net mesh size on catch composition of Caspian Sea Sprat in Amirabad port

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Karimi 1
  • Saeid Gorgin 2
  • Manochehr Babanezhad 3
  • Hosseinali Rostami 4
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
2 Assistant Professor, Department of Fishing and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Statistic, College of Sciences, Golestan University
4 Fisheries Organization of Mazandaran Province
چکیده [English]

In the past, Anchovy fish was the most caught species between Caspian Sea Sprats, but in recent years due to collapse in Sprats stocks, Clupeonella cultriventris has been the most dominant species. According to change in catch of dominant species, it seems necessary to review the related fisheries equipment. Therefore, a study was conducted to investigate the effect of mesh size on length frequency of catch fish in the Amirabad fishing port in the months of July and August 2017. In this regard, fishing plan was done with three mesh size of 5.5, 7 and 8.5 in three nights. Weight and length of 3000 specimens were measured in more than 10 fishing efforts.
The results showed that more than 99 percent of the fish caught was Clupeonella cultriventris. The lowest average length was belong to C. cultriventris and observed in mesh size of 5.5 mm. The length comparison of the caught fish between mesh size of 7 and 8.5 mm and 7 and 5.5 mm showed a significant difference but there is not any significant differences between mesh size of 5.5 and 8.5 mm. It seems that caught from different populations to be the main cause of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesh
  • Conical Lift net
  • Clupeidae
  • Caspian Sea
1.Besharat, K., and Khatib, S. 1993. Determination of Caspian Sprat fishing ground (Clupeonella) in north of Iran and study of hydrological and hydrological surveys of the Caspian Sea. Fisheries Research Institute of Mazandaran Province. 181p. (In Persian)
2.Elmer, B.A., Marites, B.C., and Marnelli, C.R. 2016. Mesh size selectivity of boat seine and stationary lift net for catching anchovy and white sardine in Sorsogon Bay, Philippines. Inter. J. Fish. Aqua. Stud. 4: 2. 265-273.
3.Fazli, H., and Roohi, A. 2002. Effect of M. leidyi on species diversity, catch and Clupeidae stocks in southern part of Caspian Sea. Iran. J. Fish. Sci. 1: 11. 63-72. (In Persian)
4.Fazli, H., Sayadborani, M., Janbaz, A.A., Naderi, M., Abou, M., Moghim, M., Ofi, F., and Azari, A.H. 2002. Statistical and Biological Study of Clupeidae in fishing grounds. Fisheries Research Institute, Caspian Sea Ecology Research Institute. 112p. (In Persian)
5.Fazli, H., Zhang, C.I., Hay, D.E., Lee, C.W., Janbaz, A.A., and Borani, M.S., 2007. Population ecological parameters and biomass of anchovy kilka (Clupeonella engrauliformis) in the Caspian Sea. Fisheries Science, 73: 285-294.
6.Hallet, Ch.S., and Hall, N.G. 2012. Equivalence factors for standardizing catch data across multiple beach seine nets to account for differences in relative bias. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 104-105: 114-122.
7.Haghighatjou, N., Gorgin, S., Hosseini, S.A., and Babanezhad, M. 2018. Study of length-girth body’s relationships of Crimson snapper fish (Lutjanus johni Bloch, 1792) catches in gill nets used in waters of Bandar Abbas. Iran. J. Fish. Sci. 27: 1. 11-19. (In Persian)
8.Hosseini, S.E., Eskandari, Gh., Kashi, M., Ansari, H., Nikpei, M., Niamimandi, N., Daryanabard, R., Khorshidyan, K., Khodadadi, R., Shabani, R., Moradi, Gh., Esmaeili, A., Talebzadeh, A., and Taghavimotlagh, A. 2016. Estimated of benthic biomass of Persian Gulf and Oman Sea by trawl swept area. Fisheries Research Institute, 356p. (In Persian)
9.Iranian Fisheries Organization. 2014. Statistical Yearbook of Iranian Fisheries Organization, 2013-2-14, 33p (In Persian)
10.Karimzadeh, G., Gabrielyan, B., and Fazli, H. 2010. Population dynamics and biological characteristics of kilka species (Pisces: Clupeidae) in the southeastern coast of the CaspianSea. Iran. J. Fish. Sci. 9: 3. 422-433.(In Persian)
11.Khorashadizadeh, M.A., Abtahi, B., Kazemi, R.A., and Fazli, H. 2006. Investigation on the appearance and texture of Clupeonella grimmi ovary in the Babolsar area. Iran. J. Fish. Sci.5: 3. 61-74. (In Persian)
12.Kazanchev, V.A.N. 1992. The Caspian Sea Fishes. Translated by: A. Shariatic. Fisheries Organization, Tehran, Iran.Pp: 35-42.
13.Nikonorov, I.V. 1964. Pump fishing with light and electric current. In: Modern Fishing Gear of the World2. Fishing News (Books), London.Pp: 557-579.
 14.Ozekinci, U. 2003. Determination of selectivity of monofilament gillnets use for catching the Annular see bream (Dipodus annularis L., 1758) bylength girth relationships in Izmir bay (Aegean Sea), Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 2005. 375-380.
15.Pourgholam, R., Sedov, V., Permelchov, A., Besharat, K., and Fazli, H.1996. Stock assessment by Hydroacostic Method. Mazandaran Fisheries Research Institute. 125p.
16.Razavisayad, B. 1993. Distribution of Clupeidae in Iranian Waters. Iran. J. Fish. Sci. 2: 2. 11-25. (In Persian)
17.Sepahi, A., Gorgin, S., Santos, J., Abbaspournaderi, R., and Azini, M.R. 2017. Study of the composition and diversity of fish caught by trawl in the Oman Sea - Chabahar region. Applied Ichthyological Research, 4: 3. 1-9.(In Persian)
18.Sayadborani, M. 1997. Investigationof Some Biological Characteristics of Clupeonella engrauliformis in Guilan waters. Iran. J. Fish. Sci. 8: 1. 59-70.(In Persian)
19.Svetovidov, A.N. 1963. Fauna of U.S.S.R fishes. Vol. No. 1 Clupeidae, IPST, Jerusalem. 428p.
20.Taghavi Motlagh, S.A., Gorgin, S., Fazli, H., and Abdolmaleki, S. 2013. Effect of beach seine height and mesh size on catch characteristics in the southern part of the Caspian Sea. Inter. J. Fish. Aquacul. 3: 9. 184-190.