دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-110 
بررسی اثر فیتوبیوتیک های بومی بر پاسخ ایمنی ماهی ها و سخت پوستان

صفحه 1-16

10.22069/japu.2017.11680.1314

رودابه روفچایی؛ علیرضا میرواقفی؛ سید حسین حسینی فر؛ وحیده عبداللهی


ارزیابی اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان

صفحه 31-43

10.22069/japu.2017.6949.1224

رقیه صفری؛ سید محمود عقیلی؛ محمدرضا ایمانپور؛ سید حسن صالحی؛ سهراب رضوانی


بررسی بار آلودگی پساب خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

صفحه 73-81

10.22069/japu.2017.11784.1319

عبدالکریم خداشناس؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ محمود سقلی