بررسی بار آلودگی پساب خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه گرگان

چکیده

گسترش مجتمع‌های بزرگ تکثیر و پرورش آبزیان از جمله پرورش میگو خطر آلودگی محیط زیست را افزایش می‌دهد. لذا کنترل پساب‌های خروجی یکی از موارد حیاتی جهت کاهش بار آلودگی بشمار می‌آید. تحقیق حاضر در مجتمع پرورش میگو ی گمیشان در شمال شهرستان گمیشان- استان گلستان اجرا شد. جهت انجام طرح، از دو ایستگاه ورودی و خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، در سه ماهه آخر طول دوره پرورش (اواخر ماه‌های مرداد، شهریور و مهر سال 1394) با اندازه‌گیری برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، pH، EC، BOD، TSS، NO3، PO4 و NH4 نمونه‌برداری صورت گرفت. سپس تجزیه تحلیل آماری داده های حاصل از آزمایش با نرم افزار SPSS 17 آنالیز گردید و مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان 5 درصد بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده شد که مقادیر pH، دما، کل مواد جامد معلق، BOD، نیترات، یون آمونیم و فسفات در دو نقطه ورودی و خروجی سایت تغییرات معنی‌داری نداشتند (05/0p) که نشان دهنده عدم تاثیر شدید مجتمع بر این عوامل بوده است هر چند مقادیر این عوامل در ورودی سایت در کمترین میزان و در خروجی سایت در بیشترین میزان بود ولی در مجموع این تغییرات معنی دار نبودند. نتایج نشان می‌هد که مزارع پرورش میگو به طور معنی داری باعث افزایش میزان هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در آب خروجی نسبت به ورودی سایت شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the effects of shrimp effluent sewage in Gomishan shrimp farms in Golestan Province

چکیده [English]

The development of large complexes aquaculture, including shrimp culture increases the risk of environmental pollution. The outgoing effluent control to reduce the pollution load is considered one of the vital. This research was conducted on shrimp farms in the northern of Gomishan city in Golestan province. For this project, the 2 stations, at water input and output lagoon, in the last 3 months during the breeding period (end of August, September and October in year 1394) by measuring some the physicochemical parameters including temperature, pH, EC, BOD, TSS, NO3, PO4 and NH4 samples were taken. Then Statistical analyses of experimental data were analyzed with SPSS 17 software and mean comparisons were assessed at 5% confidence level. According to the results of this study, it was observed that the values of pH, temperature, total suspended solids, BOD, nitrate, ammonium and phosphate ions at three points, entry site, which indicates a lack of impact of shrimp farming on these factors. The results showed that shrimp farms significantly increased the electrical conductivity and total dissolved solids in the water output compare with the site input. In general, due to the factors, Gomishan shrimp farming with this volume of production, is not a serious threat for Gomishan wetland and the Caspian Sea ecosystem, But if the area of shrimp rearing grows and the next phase start to work should be thought of solutions for wastewater treatment because it increases the likelihood of contamination of wetland so can create the serious risks for the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depletion
  • Effluent Sewage
  • Gomishan Shrimp Farms

1. Ardakani, S., Mehrabi, Z., and Ehteshami, M. 2011. Assess the impact of
wastewater on the quality of fish hatcheries and rivers physicochemical
parameters of Quebec River. Mazandaran Journal of Medical Sciences. 113:
140-149.
2. Akbarzadeh, G. 2003. Evaluation of environmental impacts of shrimp farm
effluent in Tyab, Hormozgan province, Fisherise Research Division. 70p.
3. Omidi, S. 2008. Evaluation of water quality of shrimp farm effluent in Helleh,
Bushehr province, Fisheries Research Division. 58p.
4. Valliolahi, J., and Shirazi, G. 2008. Aquaculure management and environmental
impact assessment of fisheries development, Rajai University of Tehran,
Salehin Publishing, 289p.
5. Boyd, C.E. 2002. Coastal water quality monitoring in shrimp farming areas, An
example from Honduras report prepared under the world bank, NACA, WWF
and FAO consortium program on shrimp farming and the environment work in
progress for public discussion. Consortium. 29p.
6. Dieberg, F.E., and Kiattisimkul, W. 1996. Impact and implications of shrimp
aquaculture in Thailand. Environmental Management, 20: 649-666.
7. Naylor, R., Goldberg, R., Mooney, H., Beveridge, M., Clay, J., Folke, C.,
Kautsky, N., Hubchenco, J., Primavera, J., and Williams, M. 1998. Natures
subside to shrimp and salmon farming, Science (283): 883-884.
8. Preston, N.R. 2002. The environmental management of shrimp farming in
Australia, Report prepared under the World Bank, Nace and FAO.
9. Thomas, P. 1998. Current and emerging trends in aquaculture, Daya Publd
House, Delhi, India. Pp: 370-384.