دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-105 
تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna

صفحه 47-56

10.22069/japu.2017.11187.1301

مریم اعتمادزاده؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ حدیثه کشیری