دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-112