اثرات رنگ مخازن پرورشی بر رشد و الگوی رنگی پوست ماهی گوپی (Poecilia reticolata)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of cultural environment color on growth and color pattern of guppy's skin (Poecilia reticolata)