بررسی تأثیر غلظت‌های تحت حاد سم ارگانوفسفره دیازینون بر برخی از بافت‌های مولدین نر ماهی سفید Rutilus frisii kutum

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of organophosphate, diazinon on some organs in Rutilus frisii kutum