نویسنده = سعید شربتی
امکان‌سنجی اجرای معیشت جایگزین در تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 89-103

10.22069/japu.2021.18220.1548

سعید شربتی؛ میثم سالارجزی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سحاب میرا؛ کریم محمدی


مقایسه وضعیت رشد بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) سه جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی (پرورشیوحشی×)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 41-51

احمدرضا جبله؛ رسول قربانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ غلامعلی بندانی؛ سعید شربتی