مقایسه وضعیت رشد بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) سه جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی (پرورشیوحشی×)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مربی آموزشی، موسسه تحقیقات شیلات آب‌های داخلی، گرگان، گلستان

چکیده

در این پژوهش رابطه طول- وزن سه جمعیت بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus)، وحشی، پرورشی و ترکیبی با استفاده از ماهیان تکثیر شده در مرکز تکثیر ماهیان استخوانی سیجوال بندر ترکمن مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی رابطه طول- وزن تعداد 587 بچه‌ماهی کلمه به‌وسیله ساچوک دستی در طول دوره رهاسازی به دریا صید و زیست-سنجی شدند. کمترین و بیشترین طول کل به ترتیب 14/17 (پرورشی) و 93/73 (وحشی) میلی‌متر و کمترین و بیشترین وزن کل 061/0 (وحشی) و 198/3 (وحشی) گرم به‌دست آمد. میانگین و انحراف‌معیار طول و وزن در نمونه‌های وحشی به ترتیب 142/0±602/41 سانتی‌متر و 054/0±817/0 گرم، پرورشی 116/0±476/41 سانتی‌متر و 691/0±107/2 گرم و ترکیبی 128/0±376/38 سانتی‌متر و 943/2±500/0 گرم بود. مقادیر پارامتر b، برای جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی به ترتیب معادل 580/2، 505/2 و 450/2 تخمین زده شد که بیانگر الگوی رشد آلومتریک منفی است. میانگین فاکتور وضعیت در جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی به ترتیب 900/0، 832/0 و 842/0 به‌دست آمد. با توجه به نتایج به‌نظر می‌رسد وضعیت رشد ماهیان وحشی نسبت به دو جمعیت پرورشی و ترکیبی از نظر پارامترهای رشد بهتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare Relationship Length-Weight for roach (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) three Population from wild broodstock, breeding and fusion

چکیده [English]

In this study, length-weight relationship of three populations of fingerling roach (Rutilus rutilus caspicus), wild, farmed and mix were investigated with the fish reproduce in the center of the proliferation of bony fish Syjeval Harber. In order to check the length-weight, 587 sample fish by hand Sachook during the release into the sea. Minimum and maximum total length of respectively 17.14 (farmed) and 73.93 (wild) mm and the minimum and maximum total weight of 0.061 (wild) and 3.198 (wild) g. The mean length and weight in wild specimens, respectively 41.602±0.142 cm and 0.817±0.054 g, farmed 41.476±0.116 cm and 2.107±0.691 combined heat and 38.376±0.128 cm and 2.943±0.500 g. Parameter values b, to wild populations, breeding and combined respectively 2.580, 2.505 and 2.450 was estimated that the amount and probability of close to 3 positive allometric growth pattern for the fish population in the three certificates Gives. The average Condition Factor in wild populations, breeding and combined respectively, 0.900, 0.832 and 0.842 respectively. To results It seems that the growth parameter of wild fish is better than breeding and synthentic populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roach
  • Rutilus rutilus caspicus
  • Length-Weight
  • Condition Factor Caspian Sea