نویسنده = حمید محمدی آذرم
بررسی عوارض کبدی و شاخص های موکوسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت های مختلف نانو پلاستیک

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-26

10.22069/japu.2021.18933.1581

علیرضا مهری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید محمدی آذرم؛ علی جافرنوده؛ صفورا ابرقویی


بررسی شاخصهای خون شناسی و بیوشیمایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظتهای مختلف نانوپلاستیک پلی استایرن

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-106

10.22069/japu.2021.18796.1574

علیرضا مهری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید محمدی آذرم؛ علی جافر؛ صفورا ابرقویی