بررسی شاخصهای خون شناسی و بیوشیمایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظتهای مختلف نانوپلاستیک پلی استایرن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

2 دانشیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران،

4 دکتری شیلات گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

5 دانشجوی دکتری گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده ذرات پلاستیکی کوچک به عنوان آلاینده‌های نوظهور شناخته شده‌اند و همین امر باعث گسترش مطالعات در این زمینه شده است. تاکنون مطالعات بسیاری به بررسی اثرات میکرو‌پلاستیک‌ها بر روی موجودات زنده و آبزیان پرداخته است و مطالعات کم‌تری در رابطه با اثرات نانو‌پلاستیک‌ها بر روی موجودات انجام شده است؛ با اینحال هنوز اطلاعات جامعی در رابطه با اثرات این مواد بر روی موجودات زنده و انسان وجود ندارد. این تحقیق با هدف بررسی پاسخ‌های خون‌شناسی و بیو‌شیمیایی ماهی کپور معمولی به عنوان مدل زیستی، در مواجه با نانو پلاستیک‌پلی‌ استایرن بعنوان یک پلیمر پر مصرف انجام شد. 84 عدد ماهی کپور معمولی با متوسط وزنی1/5 ±30، در 4 تیمار غذایی ( شاهد با غذای پایه و فاقد نانو‌پلاستیک، و تیمار‌ها با غذهای حاوی 1/0، 5/0 و 1 میلی‌لیتر نانو‌پلی‌استایرن امولسیونی اسپری شده بر روی غذا به مدت 28 روز قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش نمونه سرم جهت بررسی برخی از فاکتور‌های بیو‌شیمیایی و خون‌شناسی جمع آوری شد. غلظت‌های مختلف نانو‌پلاستیک پلی‌استایرن با وجود روند افزایشی، برتعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، میزان MCV، MCH، MCHC، تعداد لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت، بازوفیل و ائوزینوفیل و شاخص‌های بیو‌شیمایی سرم، نظیر، آلبومین و پروتین کل سرم خون تاثیر معناداری ندارند (P>0.05). اما میزان گلبول‌های سفید و گلوکز در غلظت 1 میلی‌لیتر (بالاترین غلظت)، نسبت به گروه شاهد افزایش معنا دار داشت (P<0.05). نتیجه‌گیری کلی نشان داد احتمالا غلظت‌های بالا‌تر نانو‌پلاستیک پلی‌استایرن موجب افزایش استرس و پاسخ-های التهابی در ماهی کپور معمولی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on hematological and biochemical indices of common carp (Cyprinus carpio) in exposure to different concentrations of polystyrene nanoplastic

نویسندگان [English]

  • Alireza Mehri 1
  • Ali akbar Hedayati 2
  • Hamid Mohamadi Azarm 3
  • Ali Jafar 4
  • Safoura Abarghuei 5
1 M.Sc. Student, Dept. of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,
2 2Associate Prof., Dept. of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran,
4 Ph.D. of Fisheries, Dept. of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,
5 Ph.D. Student, Dept. of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Small plastic particles are known as emerging pollutants and this has led to the development of studies in this field. Todays, many studies have examined the effects of microplastics on living organisms and aquatic organisms, but fewer studies have been conducted on the effects of nanoplastic on organisms; However, there is still no comprehensive information on the effects of these substances on living organisms and humans. The aim of this study was to investigate the hematological and biochemical responses of common carp in exposure to polystyrene nanoplastic. 84 common carp with an average weight of 30±5.1 were distributed in 4 food treatments (control with basic food and without nanoplastic, treatments containing 0.1, 0.5 and 1 ml of nanoplastic sprayed emulsion styrene on diet for 28 days. At the end of the experimental period, serum samples were collected to investigate some biochemical and hematological indices. Different concentrations of nano polystyrene plastic despite the increasing trend, red blood cell count, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, lymphocyte count, neutrophil, monocyte, basophil and eosinophil and serum biochemical indices, such as albumin, albumin. Serum had no significant effect (P> 0.05), but the level of white blood cells and glucose at a concentration of 1 ml (highest concentration) was significantly higher than the control group (P <0.05). Finally, higher concentrations of polystyrene nanoplastic are likely to increase stress and inflammatory responses in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Polystyrene nanoplastic
  • Common carp
  • Blood and biochemical indicators
Abarghouei, S., Hedayati, A., Raeisi, M., Hadavand, B.S., Rezaei, H., and Abed-Elmdoust, A. ------. The effect of different sizes and concentrations of polystyrene microplastic on the histopathology of Carassius auratus Journal of Aquaculture. 8: 15. (In Persian)
Abarghouei, S., Hedayati, A., Raeisi, M., Hadavand, B.S., Rezaei, H., and Abed-Elmdoust, A. 2021. Size-dependent effects of microplastic on uptake, immune system, related gene expression and histopathology of goldfish (Carassius auratus). Chemosphere, 129977.‏
Al-Oufi, H., McLean, E., Kumar, A.S., Claereboudt, M., and Al-Habsi, M. 2004. The effects of solar radiation upon breaking strength and elongation of fishing nets. Fisheries Research, 66: 1. 115-119.
Aly, S.M., Abdel-Galil, A.Y., Ghareeb, A. and Mohamed, M.F. 2008. Studies on Bacillus subtilis and Lactobacillus acidophilus, as potential probiotics, on the immune response and resistance of Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) to challenge infections. Fish Shellfish Immunology, 25: 128-136.
Besseling, E., Wang, B., Lürling, M., and Koelmans, A.A. 2014. Nanoplastics affects growth of S. obliquus and reproduction of D. magna. Environ. Sci. Technol. 48: 20. 12336e12343.
Canesi, L., Ciacci, C., Vallotto, D., Gallo, G., Marcomini, A., and Pojana, G. 2010. In vitro effects of suspensions of selected nanoparticles (C60 fullerene, TiO2, SiO2) on Mytilus hemocytes. Aquatic Toxicology, 96: 151-158.
Chae, Y., Kim, D., and Kim, S.W. et al. 2018. Trophic transfer and individual impact of nano- sized polystyrene in a four-species freshwater food chain. Sci Rep. 8: 284. https://doi.org/10.1038/s41598-017-18849-y.
Ferreira, I., Venâncio, C., Lopes, I., and Oliveira, M. 2019. Nanoplastics and marine organisms: what has been studied ? Environ. Toxicol. Pharmacol. 67, 1-7. https://doi.org/C. Barría, et al. Marine Pollution Bulletin 610.1016/ j.etap.2019.
Geissen, V., Mol, H., and Klumpp, E. 2015. Emerging pollutants in the environment: a challenge for water resource management. ISWCR. 3: 1. 57-65.
Geyer, R., Jambeck, J.R., and Law, K.L. 2017. Production, use and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3: 7. 759-782.‏
Gigault, J., Halle, A. ter, Baudrimont, M., Pascal, P.Y., Gauffre, F., Phi, T.L.,
El Hadri, H. Grassl, B., and Reynaud, S. 2018. Current opinion: what is a nanoplastic? Environ. Pollut.
Harris, B.M.P., Henke, K., Hawkins, M.B., Witten, P.E. 2014. Review Article Fish is Fish: The Use of Experimental Model Species to Reveal Causes of Skeletal Diversity inEvolution and Disease. vol. 30. pp. 616-629. https://doi.org/ 10. 1111/jai.12533.
Hedayati, A., Jahanbakhshi, A., and Ghaderi, F. 2013. Aquatic toxicology. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publications. 210p. (In Persian)
Koelmans, A.A., Nor, N.H.M., and Hermsen, E. 2019. Microplastics in freshwaters and drinking water: critical review and assessment of data quality. Water Res.
Koelmans, A.A., Besseling, E., and Shim, W.J., 2015. Nanoplastics in the aquatic environment. Critical review. In: Marine Anthropogenic Litter, https://doi.org/ 10.1007/978-3- 319-16510-3_12.
Kondera, E., Dmowska, A., Rosa, M., and Witeska, M. 2012. The effect of bleeding on peripheral blood and head kidney hematopoietic tissue in common carp (Cyprinus carpio). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 6: 2. 169-175.
Lawrence, C., Ennis, D.G., Harper, C., Kent, M.L., Murray, K., and Sanders, G.E., 2012. The challenges of implementing pathogen control strategies for fishes used in biomedical research. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 155, 160-166. https:// doi.org/10.1016/j.cbpc.2011.06. 007.
Lee, W.S., Cho, H.J., Kim, E., Huh, Y.H., Kim, H.J., Kim, B., Kang, T., Lee, J.S., and Jeong, J. 2019. Bioaccumulation of polystyrene nanoplastics and their effect on the toxicity of au ions in zebrafish embryos. Nanoscale. https://doi.org/10.1039/c8nr90280a.
Luskova, V. 1995. Determination of normal values in fish. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 39: 191-200.
Moss, D.V., and Henderson, A.R. 1999 'Clinical enzymology', in Burtis, C.A. and Ashwood, E.R. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed., Philadelphia: W.B. Saunders Company.
Oliveira, M., Almeida, M., and Miguel, I., 2019. Trends in analytical chemistry a micro (nano) plastic boomerang tale: a never ending story ? Trends Anal. Chem. 112, 196-200. https://doi.org/ 10.1016/ j.trac.2019.01.005.
Pesce, S.F., and Wunderlin, D.A. 2000. Use of water quality index to verify the impact of Cordoba city (Argentina) on Suquia River. Water Research, 3: 2915-2926.
PlasticsEurope, 2018. Plastics – the Facts 2018: an Analysis of European Plastics Production, Demand and Waste Data. Available from: https://www.www. plasticseurope.org/en. Pseudopleuronectes americanus.
Rabitto, I.S., Alves Costa, J.R.M., Silva de Assis, H.C., Pelletier, E., Akaishi, F.M., Anjos, A., and Oliveira Ribeiro, C.A. 2005. Effects of dietary Pb (II) and tributyltin on neotropical fish, Hoplias malabaricus: histopathological and biochemical findings. Ecotoxicology and environmental safety, 60: 2. 147-156.
Remyla, S.R., Ramesh, M., Sajwan, K.S., and Senthil Kumar, K. 2008. Influence of zinc on cadmium induced haematological and biochemical responses in a freshwater teleost fish Catlacatla. J. Fish Physiology and Biochemistry. 34: 169-174.
Riche, M. 2007. Analaysis of refractometry for determining total plasma in hybrid striped bass (Morone chrysops *M. saxatilis) at various salinities. Aquaculture, 264: 279-284.
Saravanan, M., Kumar, K.P., and Ramesh, M. 2011. Haematological and biochemical responses of freshwater teleost fish Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes) during acute chronic sublethal exposure to lindane. Pesticide Biochemistry and Physiology, 100: 206-211.
Shohani, N., Pourmahdian, S., and Shirkavand Hadavand, B. 2017. Response surfacemethodology for design of porous hollow sphere thermal insulator. MS&E. 269: 1. 012073.
Simon, N., and Schulte, M.L. 2017. Stopping global plastic pollution: The case for an international convention. Ecology Publication Series, 43p.‏
šmonaite, G., Larsson, K., Undeland, I., Sturve, J., and Carney Almroth, B. 2018. Size matters: ingestion of relatively large microplastics contaminated with environmental pollutants posed little risk for fish health and fillet quality. Environ. Sci. Technol. 52: 14381-14391. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04849.
Tahami, S.V., Pourmahdian, S., Hadavand, B.S., Azizi, Z.S., and Tehranchi, M.M. 2016. Thermal tuning the reversible optical band gap of self-assembled polystyrene photonic crystals. Photon. Nanostruct. Fund. Appl. 22, 40e45.
Vazquez, G.R., and Guerrero, G.A. 2007. Characterization of blood cells and hematological parameters in Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Tissue and Cell. 39: 3. 151-160.
Wintrobe, M.M. 1934. Variations in size and haemoglobin concentration of erythrocyte in the blood of various vertebrates. Folia Haematologica. 51: 32. 32-49.
Worm, B., Lotze, H.K., and Jubinville, I. 2017. Plastic as a persistent marine pollutant. Annu. Rev. Environ. Resour. 42: 1-26.
Zhou, W., Wang, G., Han, Z., Yao, W., and Zhu, W. 2009. Metabolism of flaxseed lignans in the rumen and its impact on ruminal metabolism and flora. Animal Feed Science and Technology, 150: 18-26.