اثرات سطوح مختلف عصاره سارگاسوم (Sargassum ilisifulium) بر عملکرد رشد و برخی فاکتورهای ایمنی موکوس تیلاپیای قرمز (Oreochromis mossambicus × Oreochromis niloticus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 گروه تکثیر وپرورش شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر،

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 اداره کل شیلات خوزستان، اداره شیلات خرمشهر

چکیده

بهبود سیستم ایمنی و رشد ماهیان از طریق جلبک‌های دریایی به جای آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند ایده مناسبی برای آبزی‌پروری باشد. به این منظور تعداد 240 عدد ماهی تیلاپیای قرمز پس از سازگاری با شرایط آزمایشگاهی در 4 تیمار با سه تکرار تقسیم شده و در ادامه با جیره-های غذایی شامل شاهد (فاقد عصاره)، 1، 2 و 3 درصد عصاره سارگاسوم(Sargassum ilisifulium) به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از 2 درصد عصاره سارگاسوم باعث افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشد (ضریب رشد ویژه، افزایش وزن) و کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی می‌شود (05/0P<). کلیه ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره سارگاسوم دارای پروتئین بیشتر و چربی کمتری در بدن نسبت به گروه شاهد بودند (05/0P<). مقدار پروتئین کل، ایمونوگلوبین و فعالیت لیزوزیم موکوس در ماهیان تغذیه شده با 2 درصد عصاره سارگارسوم به‌طور معنی‌داری از دیگر گروه‌های آزمایشی بالاتر بود. (05/0P<). در نتیجه استفاده از 2 درصد عصاره خوراکی سارگاسوم جهت بهبود شاخص‌های ایمنی و رشد در تغذیه ماهی تیلاپیای قرمز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of Sargassum ilisifulium extract on growth performance and some skin mucosal immunity of red tilapia (Oreochromis mossambicus × Oreochromis niloticus)

نویسندگان [English]

  • Khaled Foroghinasab 1
  • Nasim Zanque 2
  • Hamid Mohammadiazarm 3
  • Milad Maniat 4
1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاهه علوم و فنون دریایی خرمشهر
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Department of fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
4 Iranian Fisheries Organization
چکیده [English]

Improving the immune system and growth of fish with seaweed instead of antibiotics can be a good idea for aquaculture. For this purpose, twenty four hundred red tilapia fish after adaptation to laboratory conditions were divided into four treatments with three replicates, and then fed diets contained control (without sargassum extract), 1, 2, and 3% of Sargassum ilisifulium extract for 8 weeks. The results showed that 2% Sargassum extract causes a significant increase in growth indices (specific growth factor, weight gain) and a significant decrease in food conversion ratio (P<0.05). All fish fed with different levels of Sargassum extract had more protein and less fat contents in the body compared to the control group (P<0.05). The amount of total protein, immunoglobulin, and lysozyme activity of the mucus in the fish fed with 2% Sargarsum extract was significantly higher than other experimental groups. (P<0.05). As a result, it is suggested to use 2% of dietary Sargassum extract to improve immunity and growth performance of red tilapia fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extract
  • Sargassum
  • Growth
  • Immunity
  • Red tilapia