1. بررسی مقایسه‌ای ناهنجاری‌های گلبول‌های قرمز در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و آمیخته تریپلوئید آن‌ها

صفحه 1-9

10.22069/japu.2018.15496.1454

سالار درافشان؛ مظاهر زمانی فرادنبه؛ شاهین عبدالهی


2. اثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و گیاه میموزا (Acacia mearnsii) در دباغی پوست ماهی خاویاری سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 11-19

10.22069/japu.2019.16026.1474

معظمه کردجزی؛ زهرا نهرکارون؛ بهاره شعبان پور؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


3. بررسی امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در سایت پرورش میگوی گمیشان (استان گلستان)

صفحه 21-29

10.22069/japu.2019.15573.1458

بایرام محمد قرنجیک


4. تعیین اثر سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز بر عملکرد رشد و شاخص‌های ایمنی موکوس در بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

صفحه 31-39

10.22069/japu.2019.13917.1406

محدثه کریمی؛ حامد کلنگی؛ حامد حسینی فر؛ علی شعبانی


5. مقایسه شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در استخرهای آب شور گمیشان با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین

صفحه 41-46

10.22069/japu.2019.15268.1446

سید مرتضی حسینی؛ عبدالوهاب کر؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری


6. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 47-55

10.22069/japu.2019.15105.1440

محمد خادمی حمیدی


7. بررسی و مقایسه پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب روخانه روئین اسفراین در دو فصل تابستان و زمستان

صفحه 57-66

10.22069/japu.2019.14072.1410

جواد شریفی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سید عباس حسینی؛ فاطمه رضائی پیرزمان


8. چکیده انگلیسی

صفحه 1-7

10.22069/japu.2019.4536