اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

تکثیر و پرورش آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

a_hajimoradloogau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد رضا ایمانپور

تکثیر و پرورش ماهی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mrimanpooryahoo.com
09111787902

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی استاد-سازمان شیلات کشور

hsyahoo.com

دکتر بهاره شعبانپور

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

b_shabanpouryahoo.com
09111754394

دکتر محمد سوداگر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

associate
sudagar_myahoo.com
09111708928

دکتر مسعود رضائی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir
09111252159

دکتر شعبان علی نظامی

بوم شناسی استاد-سازمان شیلات کشور

sha_nezami2004yahoo.com
09391013007

دکتر علی شعبانی

شیلات، تکثیر و پرورش ور ژنتیک جمعیت آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ali_shabanyyahoo.com
09113715796

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد-دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir
09113112870

دبیر اجرایی

دکتر سید مهدی اجاق

فراوری آبزیان دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
mahdi_ojaghyahoo.com