اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکثیر و پرورش آبزیان

 • a_hajimoradlooatgau.ac.ir
سردبیر
دکتر محمد رضا ایمانپور
دکتر محمد رضا ایمانپور استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکثیر و پرورش ماهی

 • mrimanpooratyahoo.com
 • 09111787902
اعضای هیات تحریریه
دکتر حسن صالحی
دکتر حسن صالحی استاد-سازمان شیلات کشور

اقتصاد شیلاتی

 • hsatyahoo.com
دکتر بهاره شعبانپور
دکتر بهاره شعبانپور استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرآوری محصولات شیلاتی

 • b_shabanpouratyahoo.com
 • 09111754394
دکتر محمد سوداگر
دکتر محمد سوداگر دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتر مسعود رضائی
دکتر مسعود رضائی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

فرآوری محصولات شیلاتی

 • rezai_maatmodares.ac.ir
 • 09111252159
دکتر شعبان علی نظامی
دکتر شعبان علی نظامی استاد-سازمان شیلات کشور

بوم شناسی

 • sha_nezami2004atyahoo.com
 • 09391013007
دکتر علی شعبانی
دکتر علی شعبانی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شیلات، تکثیر و پرورش ور ژنتیک جمعیت آبزیان

 • ali_shabanyatyahoo.com
 • 09113715796
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری استاد-دانشگاه تربیت مدرس

تغذیه آبزیان

 • aabedianatmodares.ac.ir
 • 09113112870
دبیر اجرایی
دکتر سید مهدی اجاق
دکتر سید مهدی اجاق دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فراوری آبزیان