اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین حسینی فر

گروه تکثیر و پرورش آبزیان گروه تکثیر و پرورش آبزیان

hossein.hoseinifargmail.com

سردبیر

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

گروه تکثیر و پرورش آبزیان

ahajimoradlooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی استاد-سازمان شیلات کشور

hsyahoo.com

دکتر بهاره شعبانپور

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

b_shabanpouryahoo.com

دکتر محمد سوداگر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

associate
sudagar_myahoo.com

دکتر مسعود رضائی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir

دکتر شعبان علی نظامی

بوم شناسی استاد-سازمان شیلات کشور

sha_nezami2004yahoo.com

دکتر علی شعبانی

شیلات، تکثیر و پرورش ور ژنتیک جمعیت آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ali_shabanyyahoo.com

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد-دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر سید مهدی اجاق

فراوری آبزیان دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
mahdi_ojaghyahoo.com