بررسی و مقایسه پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب روخانه روئین اسفراین در دو فصل تابستان و زمستان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

چکیده

تحقیق حاضر در رودخانه رویین شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی به منظور بررسی تاثیر پساب مزرعه پرورش ماهی قزل آلا بر شاخص های کیفی آب اجرا شد. نمونه گیری در دو فصل گرم و سرد از ماه تیر تا اسفند سال 1395 با اندازه‌گیری برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، pH، EC، BOD، TDS، NO3، PO4 و NH4 و همچنین بار میکروبی کل انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده شد پارامترهای 〖NH〗_4، 〖BOD〗_5، 〖PO〗_4 و بارباکتریایی پس از رسیدن به میزان حداکثر خود در بعد از ایستگاه دوم، روند کاهشی داشته که با توجه به نمودار رسم شده انتظار رفت با افزایش فاصله از ایستگاه چهارم میزان آنها به مقدار اولیه خود برسد. 〖NO〗_3 و PH نیز تاحدودی همین وضعیت را داشتند با این تفاوت که حداکثر مقدار آنها در ایستگاه دوم بود و پس از آن کاهش یافته و میزان اولیه خود نزدیک شدند. به عبارت دیگر رودخانه تاثیر مثبتی در کاهش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی فوق داشت. TDS و EC نیز هرچند روند تغییرات آن افزایشی بود ولی با بررسی نمودار تغییرات آنها به نظر نمی رسد افزایش آنها حتی با فاصله گرفتن از ایستگاه چهارم به گونه ای باشد که عاملی محدود کننده به حساب آید. دما تنها فاکتوری بود که تغییرات آن ارتباطی با رودخانه نداشته و به طور صد درصد تابع دمای محیط بود بطوریکه در تابستان افزایش و در زمستان کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and comparison of physic-chochemical parameters on water quality of Roein river in Esfarayen at summer and winter

نویسندگان [English]

  • Javad Sharifi 1
  • Seyyed Abbad Hoseini 1
  • Fatemeh Rezaei pirzaman 3

1 Gorgan Univ

3 Bojnourd

چکیده [English]

The present study was carried out in Roein River of Esfarain, North of Khorasan Province, to investigate the effect of salmon farm wastewater on water quality indices. Sampling in two warm and cold seasons from July 2016 to March 2017 was carried out by measuring some of the physicochemical parameters of water including temperature, pH, EC, BOD, TDS, NO3, PO4 and NH4 as well as total microbial load. According to the results of this study, the parameters NH4, BOD, PO4 and microbial load after reaching their maximum level after the second station, had a decreasing trend, which according to the expected chart, with increasing distance from the fourth station They will reach their initial value. NO3 and PH were similar to the same, with the difference that their maximum value was at the second station, and then fell to their initial value. In other words, the river has a positive impact on the reduction of the above-mentioned physicochemical factors. The TDS and the EC, though the process of modifying it was incremental, it did not seem to be a limiting factor by looking at their changes in their magnitude, even at a distance from the fourth station. Temperature was the only factor that its changes did not correlate with the river and it was 100% dependent on the temperature of the environment, which increased in summer and decreased in the winter, and based on the results, it was found that the decrease in temperature was greater than its increase and the increase in the distance from the farm has had a negative impact on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Khorasan Province
  • Outlet Fish Farm
  • Esfarain
  • Roein