اثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و گیاه میموزا (Acacia mearnsii) در دباغی پوست ماهی خاویاری سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بهره‌برداری روزافزون از ذخایر آبزیان جهت استفاده بهینه از ضایعات شیلاتی مانند پوست ماهی و تولید فرآورده‌های جنبی از آن، فعالیت‌های گوناگونی را به خود اختصاص داده است که از این میان می‌توان به تهیه چرم از پوست آبزیان اشاره نمود. در این تحقیق اثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا و میموزا در روند تولید چرم از پوست ماهی خاویاری سیبری مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تیمار A(دباغی با عصاره متانولی اسپیرولینا)، تیمار B( دباغی با عصاره آبی اسپیرولینا) و تیمار C ( دباغی با میموزا) بودند. آزمایشات انجام شده برای بررسی کیفیت چرم تولید شده شامل استحکام کشسانی، استحکام دوخت، ثبات سایشی،ثبات رنگ،مقاومت حرارتی و ثبات چسبندگی بودند.در تیمار A، پوست پس از گذراندن مراحل دباغی حالت فرسوده پیدا کرد و با انجام تست حرارتی ظاهر پوست جمع شده و تغییرات مشهودی داد که بیانگر عدم قدرت دباغ کنندگی عصاره متانولی جلبک بود. در تیمار B، پس از سپری شدن مراحل دباغی، با توجه به عدم پوسیدگی در ظاهر، نمونه جهت بررسی بیشتر قدرت دباغ کنندگی عصاره، تحتآزمایش مقاومت حرارتی قرار گرفت که همانند تیمار A ظاهر پوست کاملآ تغییر کرد و حالت چروکیدگی و جمع شدن بافت در اثر حرارت اتفاق افتاد.بهترین کیفیت در تیمار C مشاهده شد. به علت قدرت بالای دباغی‌گری گیاه میموزا، پوست کاملآ از حالت طبیعی خارج شده و به چرم تبدیل شد. این تیمار در ابتدا جهت اطمینان از دباغی کامل، تحت آزمون حرارتی قرار گرفت و سپس آزمایش‌های ذکر شده برای بررسی کیفیت چرم تولیدی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of using Spirulina Algae extract (Spirulina platensis) and mimosa (Acacia mearnsii) on Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) skin tanning

نویسندگان [English]

  • Moazameh Kordjazi 1
  • Zahra Nahrekaroun 2
  • Bahareh shabanpour 2
  • Seyed Mahdim Ojagh 2
  • Hojat Mirsadeghi 2
2 Seafood Processing group, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Increasing exploitation of aquatic resources for optimal use of fisheries wastes like fish’s skin and production of by-products of its, has appropriated various activities to itself that can refer to supplying the leather from aquatics’ skin. In this research the effect of using Spirulina and Mimosa extracts on the process of leather production from Acipenser baerii’s skin was studied. Treatments included treatment A (tanning with methanolic extract of Spirulina), treatment B (tanning with watery extract of Spirulina) and treatment C (tanning with Mimosa).The experiments to investigate the quality of produced leather included tensile strength, stitching strength, abrasion stability, color stability,thermal resistance and adhesion stability. In treatment A, the skin became worn out after tanning process and by performing thermal test, the appearance of the skin wrinkled and had visible changes that indicated the lack of tanning power of the algae’s methanolic extract. In treatment B, due to the absence of the decay in appearance after tanning process, the sample was tasted under the thermal resistance test for more investigation of tanning power of the extract, which like the skin A, the appearance of the skin completely changed, and tissue shrinkage occurred in the heat. The best quality was observed in treatment C. Due to the great tanning power of Mimosa the skin got out of normal state and turned into leather. This treatment was first subjected to thermal test in order to ensure complete tanning and then the mentioned experiments were carried out to check the quality of produced leather.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina platensis
  • Mimosa
  • Acipenser baerii
  • tanning
  • leather