1. تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری pediococcus acidilactici بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (carassius auratus) در مواجهه با نانو نقره

صفحه 1-9

10.22069/japu.2019.14428.1420

فاطمه زهرا جعفری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی جافر؛ طاهره باقری


2. اثر اسید فرمیک در جیره بر ایمنی موکوسی و شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم خون در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 11-20

10.22069/japu.2019.14517.1424

رقیه صفری؛ الهام بهرامی شیخ سرمست؛ سعید مشکینی


3. راهبردهایی برای اقتصاد شیلات ایران

صفحه 21-30

10.22069/japu.2019.14785.1429

افشین عادلی


4. مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در گربه ماهی لجن خوار (Hypostomus plecostomus) وارداتی

صفحه 31-37

10.22069/japu.2019.16054.1476

بابک شعیبی عمرانی؛ سهیل علی نژاد


5. اثرپودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر آنزیم‌های شاخص عملکرد کبد و گوارشی و شاخص‌های بیوشیمیایی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758)

صفحه 39-50

10.22069/japu.2019.16110.1479

پریا اکبری؛ اسما سندک زهی


6. بررسی توده زنده، صید در واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی سربزرگ Trichiurus Lepturus در سواحل شمالی دریای عمان

صفحه 51-60

10.22069/japu.2019.16199.1482

بیژن آژنگ؛ محمدرضا میرزائی؛ طاهره باقری


7. امکان سنجی پرورش کپور ماهیان در زهآب مزارع نیشکر ( کشت و صنعت میرزاکوچک خان- خرمشهر)

صفحه 61-71

10.22069/japu.2019.16315.1487

امیر جافریان؛ ستار شکیبا؛ فرشاد افراسیابی؛ کیومرث محمدی


8. چکیده انگلیسی

صفحه 1-7

10.22069/japu.2019.4859