مقایسه شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در استخرهای آب شور گمیشان با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی. مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

2 مرکز تحقیقات شیلات استان گلستان

3 کارشناس - مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی

4 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان - ایستگاه تحقیقات شیلاتی قره سو

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه وضعیت ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان در استخرهای خاکی آب شور در سایت پرورش میگوی گمیشان و حوضچه های فایبرگلاس آب شیرین بود. به این منظور 1000 قطعه ماهی در استخر خاکی سه هکتاری و 150 قطعه ماهی در سه حوضچه فایبرگلاس 2000 لیتری ذخیره سازی شدند و پس از 3 ماه پرورش، نمونه خون از آنها گرفته شد. مقایسه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب نشان داد که اختلاف معنی داری در دما، اکسیژن محلول و pH آب بین استخر خاکی و حوضچه های فایبرگلاس وجود نداشت (05/0P>) ولی شوری و آمونیاک آب استخر خاکی به طور معنی داری بالاتر از حضچه های آب شیرین بود (05/0P<). همچنین، پروتئین کل، گلبولین، لیزوزیم، کمپلمان و توتال ایمنوگلبولین سرم در ماهیان استخر خاکی به طور معنی داری پایین‌تر از ماهیان حوضچه های فایبرگلاس بود (05/0P<). اختلاف معنی‌داری در مقدار آلبومین سرم بین دو تیمار وجود نداشت (05/0P>). این نتایج نشان می‌دهد که ماهی‌های پرورش یافته در استخر خاکی از ایمنی پایین‌تری نسبت به ماهیان پرورش یافته در آب شیرین برخوردارند که می‌تواند به دلیل شوری و آمونیاک آب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of immunological characteristics of rainbow trout in Gomishan saltwater ponds with those reared in freshwater

نویسندگان [English]

  • Abdolvahhab Kor 2
  • Behrooz Gharavi 3
  • yousef iri 4

2 IWARRC

3 IWARRC

4 Gharasoo Research Startion

چکیده [English]

The aim of this study was to compare immune responses of rainbow trout in saltwater earthen ponds in Gomishan shrimp culture sites and freshwater fiberglass tanks. To this, 10000 fish were distributed in a three-ha earthen pond and 150 fish in three fiberglass tanks (2000L). Blood samples were taken after 3 months. There was no significant difference in water temperature, dissolved oxygen and pH between the pond and tanks (P>0.05); however, water salinity and ammonia was higher in the pond compared to the tanks (P<0.05). There was no significant difference in serum albumin between the treatments (P>0.05); however, fish in the pond had significantly lower serum protein, globulin, lysozyme, complement and total immunoglobulin compared to the fish reared in the tanks (P<0.05). The results show that the fish in the earthen pond had weaker immune responses compared to those reared in freshwater, which might be due to increase in water salinity and ammonia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trout
  • earthen pond
  • immune
  • saltwater