بررسی امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در سایت پرورش میگوی گمیشان (استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس

چکیده

نمونه‌برداری گونه Ruppia maritima از ساحل دریای خزر و کانال مزارع پرورش میگوی گمیشان واقع در استان گلستان در تابستان سال 1395 انجام گرفت. شناسایی گونه از طریق منابع موجود در داخل انجام و تاییدیه نام علمی آن در ارتباط با متخصصان خارجی صورت گرفت. محدوده رویشی آن وسیع بوده و در تمام آبهای شور و لب شور دریاها و اقیانوس های نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیاگسترش دارد. در ایران نیز در سواحل کم عمق دریای خزر، حاشیه کانالها و استخرهای پرورش میگو رویش داشته و از تراکم بالایی برخوردار می باشد. از نظر علم طبقه بندی، در سلسله Plantae، شاخه Tracheophyta، رده Angiosperm، راسته Najadales، خانواده Ruppiaceae، جنس Puppia وگونه Maritima قرار دارد. گیاهان فوق به علت داشتن ریزوم‌های سفت و محکم، کشیده و بلند براحتی داخل بسترهای گلی یا گلی- ماسه‌ای رویش داشته و از تولید کننده‌های مهم اولیه در دریا محسوب می شوند. گرچه اهمیت اقتصادی چندانی نداشته ولی از این نظر که پناهگاه مناسبی برای بچه ماهیها و نوزادان آبزیان مهم و اقتصادی منطقه هستند دارای اهمیت اکولوژیکی فراوانی می‌باشند. ولی از این نظر که ممکن است با بی توجهی مزرعه‌داران به داخل استخرهای مزارع پرورش میگو گردیده و ایجاد مزاحمت نماید، سعی به شناسایی و معرفی گونه موجود و راههای جلوگیری از آن شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Survey of the possibility of the Seagrass (Ruppia maritima) extension in Gomishan Shrimp Culture Site (Golestan Province)

نویسنده [English]

  • Bairammohammad Gharanjik

Expert

چکیده [English]

Sampling of Ruppia maritima were done from Caspian Sea coast and channel of Gomishan shrimp culture site in Golestan province in summer 2016. Identification of Species performed by Internal References and Confirmation of Scientific name done in Relation to Foreign Experts. Distribution of this species is very extensive in tropical and semi tropical area of brakish waters, marine waters in Sea and Oceans. The density of this species usually is very abundant in Caspian Sea coasts as well. This Species belonged to Kingdom of Plantae, Phylum of Tracheophyta, Class of Angiosperm, Order of Najadales, Family of Ruppiaceae, Genus of Ruppia and species of maritima. This species grow on mudy and mudy-sandy substrates with rhizoeid. Although this species is part of important primery producers in sea, this from the point of view of commercial isnot importance. it is appropriate sheltered and nurcery area for important and commercial aquatic in zone. As a result, it importanced from the point of view of ecological. whereas, this species may be disturbed in shrimp culture ponds and also little studies have performed in this case, therefore, in this reaserch have tried in addition to introducing this species, prevent ways of extension of that be mentioned in zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Seagrass
  • Ruppia maritima
  • Site of Gomishan Shrimp