بررسی مقایسه‌ای ناهنجاری‌های گلبول‌های قرمز در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و آمیخته تریپلوئید آن‌ها

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، اصفهان، ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ازآانجایی که شکل و اندازه سلول‌های قرمز خونی در جنبه‌های فیزیولوژیکی علوم جانوری به خصوص تنفس و انتقال مواد مغذی بسیار مهم هستند، این مطالعه به منظور بررسی تغییرات شکل و اندازه سلول‌های قرمز خونی (ناهنجاری‌ها) در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و آمیخته تریپلوئید آن‌ها (Oncorhynchus mykiss ♀× Salmo trutta caspius ♂) انجام شد. القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک حرارتی 28 درجه‌ی سانتی‌گراد، 10 دقیقه بعد از زمان لقاح به مدت10 دقیقه انجام شد. صحت القای پلوئیدی با استفاده از مقایسه ابعاد گلبولی تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسات قزل‌آلا‌ی رنگین‌کمان، ماهی آزاد دریای خزر و آمیخته تریپلوئید آن‌ها نشان داد که در تمامی ابعاد سلول‌های قرمز خون نظیر محور بزرگ هسته و سلول، محور کوچک هسته و سلول، حجم و مساحت هسته به جز حجم سلول تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان و ماهی آزاد دریای خزر وجود ندارد (05/0<p) ولی آمیخته‌گری تریپلوئیدی منجر به افزایش معنی‌دار در تمامی صفات مذکور در گروه تریپلوئید نسبت به ماهی آزاد و قزل‌آلا‌ی رنگین-کمان می‌شود (05/0>p). ناهنجاری‌های ریختی در سلول‌های قرمز تریپلوئید به طرز چشم‌گیری بیشتر از ماهیان دیپلویید بود (05/0>p). فراوان‌ترین انواع ناهنجاری‌های شامل گلبول قرمز با اشکال شبیه به قطره‌های اشک، گلبول‌های قرمز با اندازه‌ای بزرگتر از اندازه طبیعی و گلبول‌های دارای سیتوپلاسم ناقص بود. آمیخته های تریپلوئید دارای تغییرات زیاد در بسیاری از فاکتورهای خونی هستند که این تغییرات می تواند پاسخ های استرسی، ایمنی، سلامتی، رشد و بقاء ماهیان تریپلوئید را متاثر نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of red blood cell abnormalities in the Caspian trout (Salmo trutta caspius), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and their triploid hybrids

نویسندگان [English]

  • Salar Dorafshan 1
  • Mazaher Zamani Faradonbe 2
  • Shahin Abdollahi 3

1 Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Isfahan University of technology, Natural Resource College (Fisheries Division), Isfahan, Iran

3 Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Since the shape and size of red blood cells are very impotant in physiological aspects of animals siences, specially in respirations and nutrient transportation, this study was conducted to survay the changes in shape and size of red blood cell (abnormalities) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the Caspian trout (Salmo trutta caspius) and their triploid hybrids (Oncorhynchus mykiss ♀× Salmo trutta caspius ♂). Triploidy was induced in eggs using 10-min heat shock at 28ºC following 10-min post fertilization. The accuracy of ploidy induction was determined by comparison the cell size. The results from comparison of rainbow trout, caspian trout and their triploid hybrids showed that in all aspects of red blood cells such as large and small axes of nucleus and cell, axis of nucleus and cell, volume and area of nucleus except volume of cell, there is not significant differences between rainbow trout and caspian trout (p>0.05) but triploidy leads to a significant increase in all mentioned chrachters in triploid hybrids relative to caspian trout and rainbow trout (p<0.05). The morphological abnormalities in the red triploid cells were noticeably higher than diploids. The most abundant types of abnormalities include poikilocytosis, macrocytosis, and incomplete cytoplasmic cells. Triploid hybrids have many alterations of hematological factors that these alterations may affect stress responses, immunology, health conditions, growth, and survival triploid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Cell
  • Abnormal
  • Incomplete cytoplasmic