بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیایی نژاد، سعید [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء )ص( بهبهان، خاتم الانبیاء، بهبهان،

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

َ