مجله بهره برداری و پرورش آبزیان (JAPU) - واژه نامه اختصاصی