1. تأثیر پارامترهای محیطی بر تراکم، بیوماس و تنوع ماکروبنتوزهای سواحل استان بوشهر

صفحه 1-11


2. تأثیر ترکیبی نمکسود سبک و هیدروکلوئیدهای مختلف به عنوان آردزنی بر کیفیت فیله ناگت ماهی قزل آلا

صفحه 13-26


3. بررسی سودآوری و عملکرد شرکت های تعاونی صید پره استان گلستان در سال1388 - 1389

صفحه 27-40


4. اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون،(Acipenser stellatus) بر ترکیبات لاشه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون

صفحه 41-54


5. ارزیابی وضعیت ذخایر کفال پوزه باریک( Liza saliens)با استفاده از شاخص های صید بی رویه در سواحل جنوبی دریای خزر در سالهای 1370-1390

صفحه 55-68


6. تفکیک کپور ماهیان پرورشی با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی

صفحه 69-84


7. تأثیر استرس ناشی از صید الکتریکی روی پارامترهای خونشناسی (Cyprinus carpio) ماهی کپور وحشی

صفحه 85-95


8. بررسی پاره ای از خصوصیات زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر

صفحه 97-110


9. مطالعه رفتار غذایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum )نسبت به مواد چشایی محرک

صفحه 111-125


10. مقایسه تاثیر LHRH-A2 و پیموزاید هر یک به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر روی تخمریزی و شاخص های کیفیت تکثیر مولدین ماده ماهی سفید Rutilus frisii kutum

صفحه 127-146


11. اثرات دورههای تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب شور

صفحه 147-161